Illustrasjonsfoto.

Frp vil endre regelverket for moms på omtvistede krav

En samlet anleggsbransje ber partiene på Stortinget om å støtte Fremskrittspartiet sitt forslag om å endre regelverket slik at entreprenører betaler moms først når omtvistet krav er avklart.

Fra 1. januar 2021 trådte det i kraft en endring i bokføringsforskriften som innebærer at innberetning og betaling av merverdiavgift i tilfeller der oppdragsgiveren bestrider kravet fra entreprenøren, kan utsettes til arbeidet er fullført. Anleggsbransjen sier regelendringen ikke løser problemet med langvarige tvistesaker, og har hele veien etterspurt et regelverk som åpner opp for å betale moms først når omtvistet krav er avklart.

En samlet anleggsbransje stiller seg derfor bak et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å suspendere betalingsplikten for merverdiavgift når krav er omtvistet.

Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson for Frp. Foto: Stortinget.

– Dette er en næring som sjeldent ber om noe fra oss politikere, fordi de i all hovedsak klarer seg godt selv. Men akkurat dette, moms på omtvistet krav, er et godt eksempel på noe vi politikere kan bidra til å gjøre noe med. Dette vil både være en forenkling og en likviditetsmessig lette for bedriftene det gjelder, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson for Frp, til Byggeindustrien.

Bjørnstad står bak Fremskrittspartiets representantforslag sammen med stortingsrepresentantene Roy Steffensen, Hans Andreas Limi, Tor André Johnsen og Bengt Rune Strifeldt.

Har løsning på problemstillingen

I forslaget, som nå er inne til behandling i Finanskomiteen med frist for avgivelse av innstilling 20. april, fastslår Frp-representantene at forskriftsendringen som tiltrådde 1. januar, ikke bidrar til å løse momsproblematikken knyttet til sluttoppgjørtvister som pågår lenge etter at prosjektene er avsluttet.

«En løsning på denne problemstillingen kan være en regel som innebærer at kravet om merverdiavgift ikke utløses før det omtvistede kravet er avgjort. En slik regel, som vil tilsvare regelen som gjelder for inntektsskatt, vil redusere likviditetspresset på entreprenørene uten at dette i særlig grad påvirker provenyet til staten», står det i representantforslaget.

– Det er helt urimelig at bygg- og anleggsnæringen i mange tilfeller skal opptre som bank for en kapitalsterk og kapitalrik stat. Det er klart det tærer på likviditeten at man må svare for moms, uten at man har fått sluttoppgjøret. Dette forslaget koster staten lite og kan bidra til å trygge arbeidsplasser i landets største distriktsnæring. Det er vinn-vinn for alle, sier Sivert Bjørnstad.

Appellerer komiteen til å danne stortingsflertall

Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), har engasjert seg mye i MVA-saken. I forbindelse med behandlingen av representantforslaget, leverte MEF og NAF nylig et felles brev til finanskomiteen der de appellerer komiteen til å danne flertall for at det fastsettes nye avgiftsregler for omtvistede krav innenfor bygg- og anleggsvirksomhet.

«Bransjen mener den beste løsningen vil være å få på plass en særregel for bedrifter omfattet av «hoppeplikten» som innebærer at mva-kravet ikke utløses før det omtvistede kravet er avgjort. For de ikke-omtvistet delene av oppgjøret skal naturligvis MVA forfalle som i dag», skriver MEF og NAF i brevet til Finanskomiteen.

Roser Frp

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF, roser Frp for at de ser hvor urimelig dagens regelverk er, og hun sier det er trist at en blå regjering ikke ser det samme eller tør å stå opp mot skattebyråkratiet

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF.

– Vi ber om å betale merverdiavgift når man faktisk vet hva sluttsummen på et prosjekt blir. Ikke før. Våre folk får ikke betalt før det omtvistede beløpet er avgjort, så de blir i praksis en bank for den rike staten. Det er grovt urimelig og hemmer de entreprenørene som rammes, kommenterer Brodtkorb.

Økende problem med større prosjekter

Hun får støtte av administrerende direktør Kari Sandberg i EBA, som minner om at det finnes en rekke eksempler på entreprenører som har fått økonimiske problemer som en følge av at staten krever moms av beløp entreprenørene ikke har fått betalt for.

Administrerende direktør Kari Sandberg i EBA.

– De siste årene har prosjektene blitt større og mer komplekse, og tvistenivået knyttet til anleggsprosjekter har økt, ofte mot offentlige byggherrer. Et økende omfang av tvister gjør dette til en gradvis større utfordring for entreprenørene, sier Sandberg.

– Prognosene fremover viser at byggenæringen vil oppleve et betydelig markedsbortfall og redusert ordretilgang som følge av coronasituasjonen, som har gitt problemer for deler av næringslivet. En endring av MVA-reglene i tråd med bransjens forslag, vil gi en umiddelbar effekt på likviditeten, samtidig som staten ikke vil tape på det, fortsetter hun.

Ifølge Sandberg har EBA utarbeidet konkrete løsningsforslag som er provenynøytrale, det vil si at de ikke medfører tapte inntekter og/eller økte utgifter for staten.

– Disse kan innføres rimelig raskt og løse utfordringene, understreker Sandberg.

Peker på utfordringer med regelendring

Finansminister Jan Tore Sanner, mener en endring av regelverket, slik bransjen og Fremskrittspartiet foreslår, vil skape noen utfordringer.

I et brev til finanskomiteen, som omhandler representantforslaget, peker finansministeren på at moms er en skatt på forbruk av varer og tjenester som skal betales inn med enn viss nærhet i tid til da varen eller tjenesten blir tilgjengelig for bruk. Sanner mener det derfor vil være et systembrudd og det kan også gi økt kredittrisiko for staten, hvis reelt berettigede krav innberettes og betales først lenge etter at leveransen er tatt i bruk.

Finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Terje Bendiksby / NTB

I brevet skriver Sanner også at en særordning som er rettet mot entreprenørbransjen, og som vil innebære en likviditetsfordel for entreprenører sammenlignet med andre foretak som omfattes av merverdiregelverket, vil innebære at entreprenørene gis en selektiv fordel. Ifølge Sanner er det sannsynlig at en slik selektiv fordel vil vurderes som statsstøtte, og at en i så fall må notifisere tiltaket til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Sanner fremhever også at det er et tungtveiende hensyn at merverdiavgiftsreglene skal være enkle å forstå og praktisere for både skatteetaten og de næringsdrivende.

«De administrative kostnadene ved innkreving og innbetaling bør være lavest mulig. Et ledd i dette er et håndterbart og etterprøvbart beskatningstidspunkt. Representantenes forslag vil bryte med disse utgangspunktene og skape nye avgrensningsproblemer, blant annet ved at forslaget fordrer at det tas stiling til hva som skal til for å anse et krav for dokumentert omtvistet. Dette vil kunne gi kontrollutfordringer for myndighetene, og vil også øke faren for uønskede tilpasninger, særlig der partene er nærstående» står det i brevet fra finansministeren.

Forslår ny ordlyd i forskrift

MEF og NAF mener det vil være lovteknisk enkelt å håndtere og å avgrense rekkevidden av en endring i regelverket innenfor rammene av dagens skatte- og avgiftsregelverk.

I brevet til Finanskomiteen presenteres følgende bransjeforslag til ordlyd til nytt fjerde ledd i bokføringsforskriften:

«Når kjøper bestrider krav om vederlag fremsatt av bokføringspliktige etter § 8-1-1, kan likevel salgsdokument for det omtvistede kravet utstedes senest en måned etter at kravets berettigelse er endelig avklart. Har bokføringspliktige etter § 8-1-1 mottatt det omtvistede beløpet skal faktura utstedes senest en måned etter at beløpet er mottatt».

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.