Finansminister Siv Jensen har gitt Skattedirektoratet oppdrag om å utrede forslag til ordninger for å skjerme leverandører fra likviditetsbelastningen med å måtte betale merverdiavgift på krav som er omtvistet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kan gå mot løsning på merverdiavgift ved omtvistede krav - Jensen har bedt om utredning

Finansminister Siv Jensen har gitt Skattedirektoratet oppdrag om å utrede forslag til ordninger for å skjerme leverandører fra likviditetsbelastningen med å måtte betale merverdiavgift på krav som er omtvistet.

– Denne regjeringen er opptatt av gode rammebetingelser for næringslivet. Når det kommer opp problemstillinger fra aktører lytter vi. Jeg vil nå vurdere å lage nye regler som åpner for at store prosjekter kan slippe betalingsplikt for merverdiavgift dersom kravet er omtvistet, skriver finansminister Siv Jensen i en kommentar til Byggeindustrien.

Viktig sak for næringen
Krav om merverdiavgift på omtvistede krav er noe som har opptatt aktørene i anleggsbransjen i lang tid, og som har gitt flere selskaper store utfordringer. Dette gjelder fakturering av krav som blir bestridt av debitor, hvor man må innbetale merverdiavgift av kravet, mens endelig avklaring av kravet tar lang tid. Ved uenighet mellom entreprenør og staten i tildelingskontrakter må entreprenørene betale merverdiavgift av krav de fremmer, selv om det kan gå lang tid før det oppnås enighet om kravet og betaling til entreprenøren foreligger. Det vil i mange tilfeller utgjøre en stor likviditetsbelastning for entreprenørene.

Dette er dermed noen både organisasjonene i byggenæringen og virksomhetene selv har tatt opp ved flere anledninger – og finansministeren ønsker nå å ta tak i denne problemstillingen.

– Det er tungt for entreprenører å betale store summer merverdiavgift til staten på fakturabeløp motparten bestrider og ikke betaler. Er det snakk om for eksempel et veiprosjekt eller et bygg kan den økonomiske belastningen knekke bedriften økonomisk. Jeg har derfor sendt Skattedirektoratet et oppdrag om dette som de skal jobbe med i vinter, påpeker Jensen. Dette oppdraget vil gå ut på å utrede forslag til ordninger for å skjerme leverandører fra likviditetsbelastningen med å måtte betale merverdiavgift på krav som er omtvistet.

– Trenger bedre balanse
Tematikken ble nylig tatt opp av stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim fra Høyre.

– Vi trenger en bedre balanse mellom offentlige oppdragsgivere og private entreprenører. Mva-kravet oppstår i det samme faktura sendes fra entreprenøren, så det vi opplever i dag er da at den private parten både må ut med penger den ikke har og deretter ofte må gjennom en rettssak, med tilhørende risiko for sakskostnader, for å få avgjort tvisten, sier stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen Vetle Wang Soleim.

Vetle Wang Soleim. Foto: Stortinget

Han stilte 4. desember følgende skriftlige spørsmål til finansministeren:
«Hvordan kan regelverket for betaling av merverdiavgift på omtvistede krav i tildelingskontrakter endres, slik at entreprenørene ikke må ta for stor belastning for betaling av merverdiavgift på omtvistede krav, samtidig som man unngår bevisst forskyvning av betaling av merverdiavgift?»

I svaret til Soleim skriver finansminister Siv Jensen blant annet: «Merverdiavgiften er i stor grad en transaksjonsbasert skatt. Både plikten til å betale merverdiavgift, og retten til å kreve fradrag, er i utgangspunktet knyttet opp til selve leveransen og faktureringen av denne, og derimot ikke til når leverandørens vederlagskrav forfaller eller blir betalt. Dette medfører at merverdiavgiftspliktige leverandører kan bli påført likviditetsbelastninger, blant annet dersom kunden ikke betaler det fakturerte merverdiavgiftsbeløpet – før leverandørens avgiftsoppgjør med staten forfaller. Jeg ser at merverdiavgiftssystemet kan påføre merverdiavgiftspliktige leverandører vesentlig likviditetsbelastning. Regjeringen vil derfor vurdere om det bør fremmes forslag om regler som åpner for at betalingsplikten for merverdiavgift kan suspenderes, dersom kravet er omtvistet. Det er, som stortingsrepresentant Soleim peker på, viktig at eventuelle endringer av reglene ikke legger til rette for tilpasninger som har til mål å forskyve innbetalingene av merverdiavgift til staten. Det er også andre sentrale mål som må tas hensyn til, som at merverdiavgiftsreglene skal være både enkle og nøytrale. Nøytralitet er også et EØS-rettslig krav. Jeg har på denne bakgrunn gitt Skattedirektoratet oppdrag å utrede forslag til ordninger for å skjerme leverandører fra likviditetsbelastningen med å måtte betale merverdiavgift på krav som er omtvistet.»

– Det arbeidet som nå settes i gang er viktig for hele bransjen. Så lenge staten uansett får det den skal til slutt, må vi nå lete etter muligheter for å gjøre dette mer fleksibelt for entreprenørene, legger Soleim til.