Øst eller vest gjennom Hamar? 21. desember skal kommunestyret i Hamar behandle saken. I formannskapet ble det 7-4. Illustrasjon: Jernbaneverket

Formannskapet i Hamar trosser Jernbaneverket – går for østlig alternativ

Mye tyder nå på at den videre behandlingen av valg av jernbanetrasé gjennom Hamar kan bli oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter at et flertall i formannskapet i Hamar onsdag innstilte på det østlige alternativet.

Kommunestyret i Hamar kommune skal behandle kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane 21. desember.

Rådmannen hadde innstilt på en rangering av to alternativ: 1) Alternativ K3 Øst 2) Alternativ K1 Vest med kulvert.

7 av 11 i formannskapet for øst

På onsdagens formannskapsmøte i Hamar, gikk ifølge Hamar Arbeiderblad 7 av 11 medlemmer inn for det østlige alternativet.

Dette alternativet har Jernbaneverket allerede varslet innsigelse mot. I sin reviderte plan for Hamar skriver Jernbaneverket:

«Jernbaneverket opprettholder sin anbefaling om at korridor vest med kulvert er den foretrukne løsningen for byen. Alle innsigelsene står også fast etter behandlingen av høringsuttalelsene.»

– Det har ikke kommet inn nye avgjørende momenter i saken, og vi står derfor fast ved vår anbefaling. Vi mener kun korridor vest oppfyller nasjonale og regionale føringer for byutvikling. Det skal legges til rette for kompakte byer med et kollektivknutepunkt i sentrum. Vest oppfyller også alle faglige krav til en moderne jernbane, uttaler planleggingssjef Lars Eide på Jernbaneverket internettside.

JBV: Øst bryter med statlige retningslinjer

Etaten poengterer at om kulvertalternativet fortsatt skal være aktuelt for Jernbaneverket, er det viktig at Hamar kommune følger opp dette når de vedtar kommunedelplanen.

«For Jernbaneverket er det viktig å sikre tett utnyttelse, slik som kommunen har sagt seg enig i, og at ikke kostnadene øker», står det i den reviderte planen.

Jernbaneverket opprettholder sin innsigelse mot det østlige alternativet med begrunnelsen: «En mindre sentral stasjonsplassering bryter med de statlige retningslinjene for fortetting av bysentra, og samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen. Det gir færre passasjerer og dårligere løsninger for godstrafikken.»

I rådmannen i Hamars innstilling til jernbanesaken står det at alternativ K2 Midt med maks lokk vurderes som det beste trasealternativet for dobbeltspor på Dovrebanen gjennom Hamar.

«I lys av alternativets høye kostnad, sannsynlighet for at høy kostnad kan være til hinder for rask gjennomføring av regulering og utbygging, og risiko for at trasekorridoren blir liggende båndlagt i lang tid uten gjennomføring, vedtas likevel ikke kommunedelplan med båndlegging for denne korridoren», står det i innstillingen.

Nye forutsetninger fra Hamar

Prosjektdirektør Anne Siri Haugen i Jernbaneverket vil ikke kommentere hvor kronglete veien videre blir for InterCity-utbygging til Hamar innen 2024, hvis vedtaket blir det samme 21. desember i kommunestyret.

–­ Vi spekulerer ikke i noe før kommunestyret har behandlet saken, sier hun.

Haugen opplyser derimot at det som ligger i rådmannens innstiling, betyr at det ikke ligger noe konkret kostnadsoverslag for det kommunen har lagt ut på høring.

–­ De har lagt på noen forutsetninger som ikke lå inne da vi sendte det til annengangs behandling. Jeg kan derfor ikke si noe om kostnadsforskjellene i de to alternativene kommunen har lagt ut ut over det som lå inne i KU, sier hun.