Illustrasjonsfoto: Ole Ekker/Arbeidstilsynet

Illustrasjonsfoto: Ole Ekker/Arbeidstilsynet

Flere ulykker skjer utenfor byggeplassen

En ny rapport fra Arbeidstilsynet viser at en vesentlig andel av dødsulykkene innen byggenæringen de seks siste årene, har skjedd utenfor selve bygge- og anleggsplassen.

I 2022 døde åtte arbeidstakere og det ble registrert 2858 arbeidsskader i næringen bygge- og anleggsvirksomhet. I gjennomsnitt har åtte personer omkommet i næringen per år de siste ti årene. Det viser rapporten «Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2023», som er utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

De fleste dødsulykkene skjedde på bygge- og anleggsplass, viser analysen av kjennetegn ved de 53 arbeidsskadedødsfallene. 36 prosent av dødsulykkene skjedde imidlertid på andre steder, som på virksomhetslokasjonen til arbeidsgiver eller oppdragsgiver, eller på veien.

Ulykkene på lokasjon til virksomheten skjedde i all hovedsak ved vedlikehold eller reparasjon av kjøretøy, maskiner eller utstyr og ved forflytning av kjøretøy eller maskiner. Ulykkene på vei var i all hovedsak trafikkulykker.

Tap av kontroll av lasten

I årets rapport er det gjort en analyse av 122 ulykker i forbindelse med lasting, lossing og transport.

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

– Vi valgte å se nærmere på arbeidsoperasjoner som ikke nødvendigvis finner sted på bygge- og anleggsplassen, da vi ser at en vesentlig andel av dødsulykkene skjedde på andre steder enn på bygge- og anleggsplasser, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Analysen viser at mange ulykker skjedde i forbindelse med tap av kontroll over lasten i forbindelse med lasting eller lossing slik at arbeidstakeren ble truffet eller klemt av lasten, og ved tap av kontroll over kjøretøy eller maskin på offentlig vei eller på laste- og losseområde.

I 60 prosent av ulykkene var det sjåføren selv som ble skadd, hovedsakelig i forbindelse med kjøring eller i forbindelse med lasting eller lossing.

17 prosent av de skadde var ikke ansatt i virksomheten som hadde ansvaret for transportoppdraget, men var likevel involvert i arbeidet som pågikk. Eksempler er at de hjalp til, håndterte, mottok, festet eller løsnet last.

Ulykkesforebyggende arbeid er fortsatt viktig

17 prosent av de skadde var ikke ansatt i virksomheten som hadde ansvaret for transportoppdraget, men var likevel involvert i arbeidet som pågikk. Eksempler er at de hjalp til, håndterte, mottok, festet eller løsnet last.

Resultatene av analysene i rapporten viser at det fortsatt er behov for ulykkesforebyggende arbeid i næringen.

– For å redusere antall ulykker er det viktig at det systematiske sikkerhetsarbeidet også inkluderer arbeid utenfor bygge- og anleggsplassen, understreker Vollheim.

Kartlegginger av farer og problemer, risikovurderinger og iverksetting av tiltak, skal inkludere arbeid bygge- og anleggsvirksomheter er involvert i både på og utenfor bygge- og anleggsplassen.

Flest menn

Det er en stor overvekt av menn som omkommer og skades i næringen bygge- og anleggsvirksomhet. Analysen av kjennetegn ved arbeidsskadedødsfall fra 2017 til 2022 viser at 53 personer omkom i perioden, og alle de omkomne var menn. Forekomsten av omkomne var høyest for aldersgruppene 55–67 år og 20–24 år.

Tallene på arbeidsskader tegner samme bilde. I 2022 gjaldt 96 prosent av skadetilfellene menn.

– Vi vet det er en mannsdominert bransje, men i tillegg viser tallene at skaderisikoen for kvinner i bransjen er lavere enn for menn, sier Vollheim i meldingen.