Alle tyverier må anmeldes - og dette må bli lettere å få gjennomført

Tyverier fra byggeplass er et problem som dessverre ikke ser ut til å falle i omfang, til tross for stadig større innsats for å snu utviklingen. For virkelig å vise omfanget av problemet er det viktig at alle anmelder tyveriene, og ikke minst at det nå legges opp til en løsning som gjør det enklere å få dette til i praksis.

I en undersøkelse som Byggenæringens Landsforening (BNL) har gjennomført kommer det frem at hele en av fem i den utførende delen av byggenæringen har opplevd tyverier på deres byggeplasser. Det er hos entreprenørene problemet er størst, hvor hele 50 prosent posent sier de har opplevd tyverier i løpet av det siste seks månedene.

Opplever man at utstyr og maskiner forsvinner fra byggeplassene kan dette selvsagt føre til flere utfordringer. Det vil i seg selv ta tid å ta tak i problemet som har oppstått. Man må registrere hva som er borte, og for de som anmelder saken er dette en praksis som vil føre til at man må benytte flere timer av sin arbeidsdag til dette, timer som helst skulle vært benyttet andre steder. Dessuten må man erstatte utstyret, samtidig som man ofte i etterkant av et tyveriraid ser det som nødvendig å sikre utstyret som er på byggeplassene ytterligere.

Den største utfordringen vil likevel ofte være at dette kan forsinke selve gjennomføringen av prosjektet, noe som selvsagt kan ha langt større konsekvenser både økonomisk og tidsmessig enn å måtte erstatte selve utstyret. Enkelte utstyrstyper kan også være vanskelig å erstatte, og det kan være lang leveringstid, noe som kan forverre situasjonen ytterligere. I løpet av den senere tiden ser vi at mange av tyverier bærer preg av å ha vært profesjonelt utført, der man har gått etter spesifikke utstyrstyper. Ikke minst har dette omfattet kostbart GPS-utstyr anleggsmaskiner Det er helt tydelig at en eller flere bander har spesialisert seg på nettopp tyveriene av denne typen på Østlandet de siste månedene.

Denne utviklingen må avstedkomme flere endringer. For det første må næringens virksomheter jobbe enda bedre for å sikre sine eiendeler. Mange vil nok føle de gjør mer enn nok allerede, men det er nok dessverre ikke noen vei utenom enda bedre sikring. Og selv om mange nok gjør en god jobb innen dette feltet, er det også flere som kan bli flinkere. Blant annet gjelder dette å fjerne kostbart mindre utstyr fra byggeplassen og låse dette inn i containere eller at man rett og slett tar med seg det mest verdifulle, for eksempel GPS-utstyr. Det er selvsagt både upraktisk og i noen tilfeller umulig, men bør opplagt vurderes i tilfeller der man kan føle seg utsatt.

Dessuten er viktig at alle faktisk anmelder forholdene om man er usatt for tyveri. Dette er viktig for å vise helheten rundt problematikken, slik at vi får gode og reelle statistikker og en total oversikt over antal tyverier og verdien på disse. Men ikke minst er dette viktig også fordi tyveriene da kan totalt sett kan bli prioritert enda høyere av både politikerne og politiet. Klarer man å vise hele bredden i problemet vil dette kunne bli løftet opp på sentralt hold, og at de enkelte politidistriktene må sette av større ressurser til å følge opp tyveriene.

Mange føler nok i dag at det er meningsløst å måtte gå til en formell anmeldelse, ettersom veldig mange av sakene blir henlagt uten videre etterforskning. Men det er altså likevel viktig å ta seg det bryderiet om å anmelde saken. Skal man få til dette på en god nok måte, slik at flest mulig faktisk går til anmeldelse, er det imidlertid viktig at det gjøres noe med hvordan anmeldelsene blir gjennomført. Det er i dag en tungvint og omstendelig prosess å gå til anmeldelse, selv av de mindre sakene. Det kan gå med flere timer i venting, og for en prosjekt- eller anleggsleder, eventuelt daglig leder, er dette meget kostbare timer. Resultatet er dermed at mange rett og slett lar være å gå videre med saken, og det er uheldig. Vi håper derfor at man klarer å få på plass en heldigital prosess når det kommer til anmeldelse av slike saker, som det også blir jobbet opp mot i deler av næringen. Dette vil føre til en forenkling og forbedring, for alle parter.

Vi håper 2020 vil bli året der man får se en merkbar nedgang i antall tyverier, og at både næringen selv og myndighetene løfter denne problematikken ytterligere. For det trengs. Utviklingen her har ikke gått i ønsket retning de senere årene.