Fornebubanen skal strekke seg fra Majorstuen til Fornebu. Illustrasjon: Ruter

Vraker TBM på Fornebubanen - går for konvensjonell sprengning

Fornebubanen valgte konvensjonell sprengning som tunnelkonsept for å bygge ny t-banetunnel mellom Fornebu og Majorstuen.

Fornebubanen går inn for konvensjonell sprengning med kombinasjon av ett og to tunnelløp.

- Av de to metodene som brukes til å drive tuneller her i landet, konvensjonell sprengning og bruk av tunnelboremaskin (TBM), er Fornebubanen kommet til at konvensjonell sprenging er den beste løsningen for den nye T-banestrekningen mellom Fornebu og Majorstuen. Alternativet som er valgt koster mindre og tar kortere tid – enn ved bruk av TBM, skriver prosjektet i en melding til Byggeindustrien mandag.

Fornebubanen er en ny T-banelinje som strekker seg fra Fornebu via Lysaker og Skøyen – før banen skal kobles til det eksisterende T-banenettet i Oslo. Det skal etableres seks nye stasjoner langs traseen, som er ca. åtte kilometer lang. Fornebubanen er ett av de største kollektivprosjektene i Norge i nyere tid.

Etaten Fornebubanen er byggherre på vegne av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, og har den siste tiden ferdigstilt tekniske utredninger for å finne løsninger som best mulig ivaretar særskilte krav innen; miljø, sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø, byggetid, kost, kvalitet og anleggsteknisk gjennomføring. Valg av drivemetode for tunnelløp er blant de mest sentrale konseptene som er blitt utredet.

Fornebubanen har også evaluert beslutningsgrunnlaget eksternt.
- Dette er en viktig beslutning, og vi mener det er godt dokumentert at konvensjonell sprengning er den beste løsningen for Fornebubanen, sier direktør Irene S. Måsøval i Fornebubanen i en kommentar.

- TBM er generelt en mindre fleksibel drivemetode enn sprengning, selv om den har mange fordeler, spesielt på lengre sammenhengende tunnelstrekninger.

Fornebubanen har mange stasjoner som ikke kan bygges med TBM. For Fornebubanen ville det dessuten ha blitt både mer tidkrevende totalt sett og mer kostbart å ta i bruk en TBM-maskin, sier hun videre.

Fornebubanens tunnelstrekninger blir adskilt av løsmassestrekninger på Skøyen og Lysaker. Banestrekningen skal i prinsippet bygges med ett tunnelløp der det er mulig.

På deler av strekningen, i tilknytning til stasjonsområdene, vil det være nødvendig med to separate løp.
Bakgrunnen for at konvensjonell drift har kortere byggetid enn TBM, er at tunnelene kan drives parallelt ved konvensjonell drift fra tverrslag (adkomsttunnel til hovedtunnelen). Disse tverrslagene vil senere bli permanente rømningsveier og adkomst for vedlikehold.