Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Terje Pedersen / NTB

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil ha1,8 milliarder til digitalisering for omstilling og et grønnere samfunn

– Koronakrisen har digitalisert Norge i rekordfart. Nå prioriterer regjeringen tiltak som setter fart på omstillingen mot et grønnere samfunn, og utnytter mulighetene teknologien gir oss. Vi foreslår derfor 1,8 milliarder kroner til nye digitaliseringstiltak over neste års statsbudsjett, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

– Norsk økonomi er ute av krisen, og det er tatt store og viktige steg i retning av et grønnere og mer digitalisert samfunn. I statsbudsjettet for 2022 legges det til rette for mer omstilling og vekst, skriver departemenntet i en melding.

– De nye tiltakene vi foreslår vil forenkle og effektivisere offentlig sektor, gi oss bedre offentlige tjenester og økt IT-sikkerhet. Dette kommer på toppen av mange års storsatsing på digitalisering fra denne regjeringen, sier Helleland.

I tillegg til 1,8 milliarder kroner til nye digitaliseringstiltak, videreføres allerede vedtatte digitaliserings­satsinger på flere sentrale områder, og en rekke prosjekter blir gjennomført innenfor virksomhetenes gjeldende rammer.

Blant tiltakene regjeringen foreslår er 231,7 millioner kroner til norsk deltagelse i programmet for et Digitalt Europa (DIGITAL) 2021-27. Digital er EUs nye og ambisiøse investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling. Deltagelse i programmet vil gi norske bedrifter og forsknings- og innovasjonsmiljøer tilgang til nødvendige ressurser innenfor områder som kunstig intelligens, superdatamaskiner, cybersikkerhet og avanserte digitale ferdigheter.

– Godt fungerende mobil- og bredbåndsnett i hele landet, trygge offentlige digitale fellesløsninger og en digitalt moden befolkning er grunnleggende forutsetninger for å delta i og utvikle det digitale samfunnet, heter det i meldingen.

- Vi foreslår derfor å bevilge 13 millioner kroner til tiltak mot digitalt utenforskap gjennom strategien "Digital hele livet". Det er viktig at alle innbyggere får mulighet til opplæring i bruk av offentlige og private digitale verktøy og tjenester, sier Helleland.

– Regjeringen fortsetter den offensive satsingen på bredbånd i distriktene og foreslår å bevilge 204,6 millioner kroner til bredbåndsutbygging. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge ti millioner kroner til en ny innkjøpsordning for grunnleggende internettilgang og telefontjeneste til de få husstandene og små- og mellomstore virksomhetene som mangler dette, skriver departementet.

I tillegg til dette fikk tre av vinnerne i auksjonen av 5G-frekvenser i september 2021 en rabatt på 480 millioner kroner, mot at de forpliktet seg til å bygge ut raskt trådløst bredbånd (minst 100 Mbit/s) for minst tilsvarende beløp i områder som mangler et slikt tilbud.

– Dette er en viktig satsing, og vil bidra til å nå målet om raskt bredbånd til alle husstander og virksomheter i hele Norge innen utgangen av 2025, sier Helleland.

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner for å styrke den digitale grunnmuren. Tiltakene skal ha effekt i Troms. Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser i minst fem sårbare regioner. I tillegg foreslås ytterligere 128 millioner kroner til telesikkerhet og beredskap, som fordeles mellom beredskapsavtaler og utbygging av forsterket mobilberedskap i nye sårbare kommuner.

– Sikre og stabile fellesløsninger er helt nødvendig for å forsterke og opprettholde brukernes tillit til offentlig sektors digitale tjenester. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 6,3 millioner kroner til styrking av Digitaliseringsdirektoratets arbeid med sikkerhet i fellesløsningene, skriver departementet.

– Regjeringen styrker også Invest in Norway med tre millioner kroner, for å styrke arbeidet med å legge til rette for investeringer i databasert verdiskaping og datasentre i Norge. Dette følger opp datasenterstrategien, heter det i meldingen.