Viktig å legge til rette for utvikling av norsk industri

Den norske byggevareindustrien lever i en sterkt konkurranseutsatt verden - og det er dermed viktig at det legges til rette for en god lokal produksjon her i Norge. 

Mandag ble en gledens for Hunton. Det er nemlig klart at Olje- og energidepartementet har gitt Hunton Fiber AS konsesjon til å drive egen kraftledning til sitt nye fabrikkanlegg på Gjøvik.

Dette er noe eierne har jobbet for å få på plass i lang tid. Det begynner nå å bli noen år siden selskapet vedtok å flytte produksjonen av trefiberisolasjon hjem til Norge – og dermed bidra til lokal verdiskapning og opprettelsen av nye arbeidsplasser.

Men denne satsingen har opplevd usikkerhet på grunn av mangel på konsesjon for drift av egen strømledning til fabrikken. Vedtaket om å kunne drive egen kraftledning kom etter at Hunton klaget inn avslaget selskapet fikk hos NVE – og Arne Jebsen, administrerende direktør ved Hunton Fiber, skryter nå av vedtaket fra Olje- og energidepartementet og peker på at fabrikken, som allerede har startet opp produksjonen, nå er sikret videre drift.

Nettopp det å kunne benytte seg av ren energi, var noe av bakgrunnen til at man valgte å flytte fabrikken til Norge fra Polen – og dermed var mandagens vedtak ekstra viktig for selskapet. Fra å ha levd med en usikkerhet rundt hvordan dette skulle løse seg, er man nå meget tilfredse med hvordan både lokale og sentrale myndigheter har håndtert en sak som har vært utfordrende for virksomheten.

Dette viser til fulle viktigheten av hvilke gode og forutsigbare rammevilkår en virksomhet er avhengig av for å kunne satse og dermed videreutvikle en lokal produksjon. Det finnes flere økonomiske årsaker til å flytte en produksjon utenfor landets grenser – noe også en flere virksomheter har gjort opp gjennom årene. Men vi ser også at enkelte selskaper nå velger å ta produksjonen hjem igjen. Arbeidskraften i Norge er dyrere enn i de fleste andre land, men det er flere fordeler av å drive lokalt. Man får tilgang til meget kvalifisert arbeidskraft, med stadig økende modernisering og robotisering kan produksjonen i mange tilfeller gjøres like billig og effektivt her som ute i den store verden – og man er sikret kortreist levering til det lokale markedet her hjemme. For en byggenæring som tenker stadig grønnere, er dette et meget viktig poeng – og som vil bli avgjørende for fremtidens byggenæring.

Men skal man klare å få enda flere til å etablere en levedyktig industri i ulike deler av Norge, er det viktig at myndighetene klarer å spille på lag med industrien – og legge til rette for virksomheter som tør å satse. En nyetablering kan bidra til en avgjørende verdiskapning i en rekke lokalsamfunn - og vil i stor grad kunne være med på å sikre en bærekraftig og trygg utvikling. Vi tror mange av produsentene i den norske byggevareindustrien bør ha gode muligheter til å både bygge opp og videreutvikle sin produksjon her hjemme – om man klarer å finne gode felles løsninger der lokalsamfunnet og myndighetene både ønsker og evner å bidra til å skape vekst og fremgang.