Viktig å legge til rette for en bærekraftig industri

Norge har en mangslungen, fremtidsrettet og nyskapende industri innen den norske byggenæringen - som bidrar vesentlig både som leverandør til bygg og anlegg - men som også er en viktig verdiskaper i mange lokalsamfunn.

Norsk industri har vært gjennom flere både opp- og nedturer de senere årene. Nå går en rekke av industrivirksomhetene i Norge for full maskin - og vi ser at mange industri- og kunnskapsvirksomheter som er tilknyttet byggenæringen har gode tider – noe som også medfører en rekke nyinvesteringer og moderniseringer. En høy aktivitet innen både bygg og anlegg har medført et stabilt godt marked i lengre tid – som da bidrar til vekst og videre investeringslyst.

Vi ser at mange av virksomhetene som har sitt hovednedslagsfelt inn mot byggenæringen har vært gjennom en stor utvikling – med stadig mer moderne produksjonsfasiliteter og effektiv drift. En tøff konkurransesituasjon har gjort det nødvendig å tenke nytt og fremtidsrettet. Norsk industri kan vanskelig konkurrere om man kun satser med eldre og mer utdaterte produksjonsteknikker. I hvert fall om man produserer det man kan kalle enklere produkter og komponenter, kan man vanskelig konkurrere med utlandet og lave lønninger. Skal man overleve i en sterk konkurranseutsatt verden må man enten ha produkter andre ikke klarer å levere maken til, jobbe smartere – ha dyktigere ansatte som jobber bedre og mer effektivt – eller ha moderne produksjonsfasiliteter som gjør utgiftsforskjellene mindre med tanke på andre land fra både nær og fjern. En robotisering av store deler av en virksomhet vil gi mye av de samme investeringsutgiftene i Norge som i Sør-Europa eller Asia – utstyret koster det samme. Nettopp derfor ser vi at stadig flere byggevareprodusenter og systemleverandører satser på å modernisere virksomhetene sine. Mer avansert utstyr, håndtert av dyktige og grundig trente operatører er en sterk vinneroppskrift. Derfor ser vi også at flere virksomheter velger å flagge hjem deler av sin produksjon – og at det satses på flere spennende nyetableringer en rekke steder.

Skal man sikre en videre sunn utvikling for denne delen av industrien – som også er et avgjørende ledd i verdikjeden i den norske byggenæringen, er det meget viktig å legge til rette for en videre sunn utvikling. Det innebærer at man i større grad enn nå legger til rette for gode og funksjonelle støtteordninger, har et skattesystem som også er tilpasset produksjonsvirksomhetene – og at man er med på å pushe frem de som våger å satse på industriutvikling i det som jo i stor grad er et høykostland. Dette var momenter næringsminister Torbjørn Røe Isaksen også fikk med seg på sitt fabrikkbesøk hos Systemair på Dal i Eidsvoll torsdag.

Det er ikke selvsagt at man velger å bygge opp en ny fabrikk i Norge, eller at store internasjonale konserner velger Norge når man like godt kan etablere ny drift andre steder i verden. Derfor er det også så viktig at myndighetene ser den enorme verdiskapningen disse virksomhetene bidrar til for både lokal- og storsamfunnet. Industrien er en viktig brikke i fremtidens moderne arbeidsliv – ikke minst innen byggenæringen. Spør du mange av industrilederne rundt om i landet, er det nok langt fra alle som er enige i at forholdene i tilstrekkelig grad legges til rette for videre ekspansjon og vekst.