Statens vegvesen mener Marti har foretatt en kalkulert risiko ved å bruke en "billigere" tariff for sine arbeidere, og hevder de har betalt ut 25 millioner kroner for lite i lønn på Ryfast-prosjektet. Arkivfoto.

Vegvesenet truer med å holde tilbake 50 millioner - mener Ryfast-entreprenør har betalt 25 millioner for lite i lønn

Statens vegvesen mener Marti frem til 1. august i fjor brukte feil tariffavtale på Ryfast, og hevder entreprenøren har spart nesten 25 millioner kroner på bruk av Bergindustrioverenskomsten fremfor to andre dyrere nasjonale tariffavtaler for anleggsarbeidere.

Vegvesenet har varslet at de kan komme til å holde tilbake 50 millioner kroner av kontraktssummen på 1,3 milliarder kroner på grunn av den pågående lønns- og arbeidsvilkår-konflikten på Ryfast-prosjektet.

Det kommer frem i et brev som Byggeindustrien har fått innsyn i. Brevet er sendt fra Vegvesenet til Martis advokatbyrå DLA Piper Norway DA.

Det er Martis bruk av Bergindustrioverenskomsten for minstenivå for lønns- og arbeidsvilkår som ligger til grunn for striden mellom partene.

Vegvesenet mener Marti, som er entreprenør på Solbakktunnelen, skal lønne sine arbeidere etter enten «Overenskomst for private anlegg» eller «Anleggsoverenskomsten MEF», ikke Bergindustrioverenskomsten som er en tariffavtale for bergindustrien.

Marti har benyttet Anleggsoverenskomsten MEF fra 1. august 2016, slik at tvisten gjelder arbeid utført før denne dato.

- Kalkulert risiko

Vegvesenet skriver i brevet at den nærliggende forklaringen er at entreprenøren brukte Bergindustrioverenskomsten som kalkulert risiko fordi den er «billigere».

Vegvesenet anslår at Marti ved å bruke en av de to andre tariffavtalene som er beregnet for anleggsarbeidere, skulle betalt rundt 137,5 millioner kroner i lønn fra prosjektets start til 1. august 2016, mens de anslår at Marti med bergindustritariffen i bunn har betalt cirka 113 millioner i lønn.

Spriket er med andre ord på rundt 24,5 millioner kroner.

Ifølge kontrakten mellom partene skal tilbakehold settes til to ganger antatt besparelse - noe som er årsaken til at Vegvesenet varsler tilbakehold av 50 millioner.

– Forskjellen i timelønn ligger på rundt 25 kroner, så når de har en million arbeidstimer på prosjektet, blir totaltallet stort. Når det er sagt, så er det mange mennesker lever godt av å jobbe i bergindustrien, så dette er ikke en sak der vi jobber med entreprenør som har arbeidere boende bak en presenning og som ikke lønner sine ansatte, sier jurist og seniorrådgiver, Martin Søfteland i Statens vegvesen.

Kan åpne opp for andre

For Vegvesenets del er saken prinsipielt viktig. Åpner de for at Marti kan bruke Bergindustrioverenskomsten på et veiprosjekt, er det samtidig et signal om at andre entreprenører kan gjøre det samme for å spare lønnsutgifter.

– Om vi aksepterer bruken på dette prosjektet, så har vi i utgangspunktet akseptert det på andre prosjekter også. Vi registrerer at entreprenøren i et brev til oss hevder at Bane Nor, tidligere Jernbaneverket, har akseptert bruken tidligere. Men det har de ikke dokumentert. Dessuten er det ikke slik at dersom en offentlig byggherre gjør en feil, så skal en annen offentlige byggherre tvinges til å gjøre den samme feilen, sier Søfteland.

Vegvesenet har bedt om ytterligere dokumentasjon fra Marti før de eventuelt holder tilbake 50 millioner kroner av kontraktssummen.

– Vi har akkurat fått nye dokumenter fra entreprenøren, og nå kommer vi til å gjennomgå det de kommer med på en grundig måte og vurdere om anslagene vi har gjort er riktig. Om vi fortsatt mener de har betalt for lite, så vil vi holde tilbake penger, sier Søfteland.

Mener Vegvesenet har vært uklare og tvetydige

Marti er uenige i Statens vegvesens vurdering, og i et brev fra entreprenørenes advokat Hans Christian Brodtkorb i Advokatfirma DLA Piper Norway DA, utelukker de ikke at saken må løses i rettsapparatet.

Hans Christian Brodtkorb er Country Managing Partner i DLA Piper. Foto: dlapiper.com

De mener tvisten mellom partene dreier seg om en kontrakttolkning, og tolkning av anbudsdokumenter.

«Tvisten mellom partene kunne klart ha vært unngått hvis SVV, på tidspunktet for anbudskonkurransen, hadde gitt uttrykk for sitt standpunkt om at det kun var én tariffavtale som ville bli akseptert som grunnlag for lønns- og arbeidsvilkår på prosjektet. SVV valgte i stedet å kopiere inn en tekst fra en uklar forskrift og legge denne til grunn som kontraktsvilkår. Dette skapte en tvetydighet som ligger innenfor SVVs risikosfære», skriver advokaten i et svar til Statens vegvesen og legger til at Marti vil anse et tilbakehold av penger som et kontraktsbrudd.

Foreslår midlertidig løsning

Likevel la entreprenøren frem et forslag til midlertidig løsning i sitt svar datert 25. august.

Entreprenøren foreslo der at partene utsetter spørsmålet til sluttoppgjøret. Marti tilbydde å gi en form for sikkerhet for det «overskytende beløp som SVV hevder skulle vært utbetalt i henhold til den tariffavtale SVV legger til grunn».

«Marti vil understreke at den foreslåtte løsningen på ingen måte innebærer noen erkjennelse av at SVV har rett til å utøve tilbakehold eller gjøre noe fratrekk i det endelig oppgjøret for utføret arbeid», presiserer Brodtkorb i brevet.

Kommenterer ikke

Byggeindustrien har vært i kontakt med Martis advokat, Hans Christian Brodtkorb.

– Vi kommenterer i utgangspunktet ikke en pågående sak, og må henvise til vår klient Marti for ytterligere kommentarer, sier Hans Christian Brodtkorb til Byggeindustrien.

Heller ikke administrerende direktør i Marti Norge, Åsmund Ellingsen, ønsker å uttale seg om saken.