Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen
Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Vegvesenet og Skanska åpner ny E16 et halvt år før tiden

Statens vegvesen og Skanska fremskynder åpningen av ny E16 i Jevnaker med et halvt år.

– En skikkelig sluttspurt det siste halvåret, gjør at ny vei åpner før jul, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Det betyr at E16 trafikken slipper å kjøre svingene i Olumslinna, og stå i kø gjennom Jevnaker sentrum. I løpet av 21 måneder har Skanska bygd 10,5 kilometer ny motorvei med to, tre og fire felt og midtrekkverk fra Åsbygda opp til Olum i Jevnaker.

I tillegg til motorveien er det bygd to planskilte kryss, 2,7 kilometer fylkesvei med gang- og sykkelvei, og 4,9 kilometer drifts og skogsbilveier. Det er også bygd opp en 450 meter lang fylling ved Randsfjorden. Planen er å etablere et fortau, og et amfi ut mot vannet ved Hadeland Glassverk.

Ring 4 rundt Oslo
Til sommeren er planen at E16-trafikken kan kjøre videre fra Åsbygda til Eggemoen i Ringerike kommune over nye Randselva bru.

– Da vil en viktig veistrekning på den såkalte Ring 4 rundt Oslo være på plass. Det blir ikke bompengeinnkreving før åpningen av Randselva bru til sommeren, skriver etaten.

– Vi åpner årets julegave før juleaften. Det betyr at E16 trafikken får en raskere og tryggere vei, samtidig som vi flytter mye av gjennomgangstrafikken ut av Jevnaker sentrum, sier delprosjektleder Pål-Steinar Karlsen i Statens vegvesen i meldingen.

E16 Åsbygda-Olum i Jevnaker er en av to totalentrepriser for veiprosjektet i Ringerike og Jevnaker. Det er PNC Norge som bygger den andre strekningen mellom Eggemoen og Åsbygda.

– Godt forberedt
Skanska vant oppdraget i konkurranse med to andre entreprenører i desember 2019. Da hadde de vært gjennom en grundig anskaffelsesprosess sammen med Vegvesenet.

– Skanska leverte det laveste og beste tilbudet, skriver Vegvesenet.

– Prosessen med å velge entreprenør etter konkurransepreget dialog gjorde at vi var sikre på at vi fikk de beste løsningene. Samtidig kom entreprenøren raskt i gang med anleggsarbeidet. Gjennomføringen av vegprosjektet har vist at vi gjorde de riktige vurderingene i 2019, sier Karlsen.

Etter kontrakten skulle veien fra Olum til Åsbygda være ferdig innen 1. juli 2022. Et år ut i anleggsarbeidet hadde arbeidet gått så raskt at Vegvesenet og Skanska så en mulighet for å rekke veiåpning før jul i 2021. Skanska har utført hovedarbeidene innenfor avtalt pris på 1.085 millioner kroner.

Pandemien skapte problemer med å skaffe nok fagfolk til prosjektet. Myndighetene stengte grensene til Europa samtidig som anleggsarbeidet startet. Skanska skulle bygge 11 betongkonstruksjoner og fire trebruer.

– Dette ble vanskelig da flere ansatte med spesialkompetanse plutselig ikke fikk reise inn i Norge, heter det videre i meldingen.

– Vi heiv oss rundt og fikk inn flere nye folk fra bemanningsbyråer og andre entreprenører, sier prosjektsjef Ole Gudbrand Johnsen i Skanska.

Arbeidet med den den 375 meter lange Svenådalen ble forsinket i åtte uker på grunn av koronaen. Med så mange konstruksjoner langs veien, var god framdrift i betongarbeidet avgjørende for at veiarbeidene skulle kunne ferdigstilles som planlagt.

– Ved hjelp av god planlegging, oppfølging, godt samarbeid med byggherre og en utrolig innsats av fagarbeiderne kom vi i mål seks måneder før tida, sier Johnsen.

E16 prosjektet får skryt av utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Vegvesenet.

– Jevnakerprosjektet hopper bakken ned til 20 i stil. Dette er nok et bevis på at Statens vegvesen bygger ny vei, til avtalt pris, raskere enn planlagt, sier Davik i meldingen.

Fakta
*Entreprenøren har sprengt ca. 870 000 faste m3 steinmasser. Det utgjør ca. 140 000 lastebillass med sprengt stein som er flyttet og lagt ut i veilinjen.

*Det er flyttet ca. 350 000 m3 løsmasser internt i anlegget

*Ny E16 går gjennom et av de store områdene med alunskifer på Østlandet. Entreprenørene har kjørt ut 65.000 tonn alunskifer til spesialdeponi. Det utgjør ca. 5500 lastebillass.

*Skanska har separert alunskifer fra friskt berg i områder hvor alunskifer lå lagvis med andre bergarter. Slik unngikk Skanska å kjøre 60 000-70 000 tonn blandet stein som spesialavfall til deponi.

*Det er kjørt ca. 17 000 m3 steinmasser ned til Randsfjorden ved Hadeland Glassverk.

*Veibyggerne på Jevnaker har opparbeidet og utbedret 60 mål dyrka mark som erstatning for tapt matjord.

* Overskuddsmassene fra prosjektet er benyttet til turstier, traktorveier, lunneplasser, parkeringsplass, støydempningstiltak samt masser til kommune og grunneiere.

*Overskuddsmasser fra veianlegget er benyttet til etablering av skileikanlegg og utbedring av rulleskiløyper for det lokale idrettslaget.

Delprosjektleder Pål Steinar Karlsen i Statens vegvesen og prosjektsjef Ole Gudbrand Johnsen i Skanska åpner E16 i Jevnaker 20 desember. Det er et halvt år før tiden. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen
Delprosjektleder Pål Steinar Karlsen i Statens vegvesen og prosjektsjef Ole Gudbrand Johnsen i Skanska åpner E16 i Jevnaker 20 desember. Det er et halvt år før tiden. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen