E16 Bagn - Bjørgo var det første Ceequal-sertifiserte prosjektet i regi av Statens vegvesen. Nå skal alle Vegvesen-prosjekter over 200 millioner bli sertifisert etter den internasjonale ordningen.

Vegvesenet innfører Ceequal i alle store prosjekter

Statens vegvesen stiller nå krav til at alle prosjekter over 200 millioner kroner skal sertifiseres gjennom Ceequal.

Vegvesenet har vedtatt at alle prosjekter med en investeringsramme på over 200 millioner skal sertifiseres i tråd med Ceequal. Flere av etatens veiprosjekter er allerede sertifisert etter denne ordningen, det skriver Statens vegvesen i en melding.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.

Gjennom det arbeidet som gjøres for klima og miljø i veiprosjektene, og de krav som stilles i dagens kontrakter, oppfyller allerede Statens vegvesen mange av Ceequals vurderingskriterier. Krav til entreprenør om gjennomføring av Ceequal-sertifisering av veiprosjekter vil bli innarbeidet i kontraktsmalene, og vegvesenets krav og føringer i veiprosjekter må harmoniseres med Ceequals miljøkriterier, melder Vegvesenet.

– Vegvesenet har jobbet godt med klima og miljø i veiprosjekter i flere år. Nå strammer vi skruen noe, for å komme opp på Ceequal-nivå, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Utbyggingsdirektøren peker på at Vegvesenet er godt i gang med miljøsertifisering. Da det åpnet for trafikk for om lag et år siden, var E16 mellom Bagn og Bjørgo i Valdres det første bærekraftsertifiserte veiprosjektet i Norge gjennom det internasjonale Ceequal-systemet.

– E16 var først ute. Om lag et halvt år senere åpnet vi OPS-prosjektet rv. 3/25 mellom Løten og Elverum. Dette prosjektet oppnådde nest høyeste score, Whole Team Award – nivå Excellent. Entreprenøren på begge prosjektene var Skanska AS, sier Davik.

Ceequal

* Ceequal (The Civil Engineering Quality Assessment & Awards Scheeme) er et internasjonalt miljøsertifiseringssystem for anleggsprosjekter der målsetningen er å gjøre disse mer miljøvennlige og bærekraftige. Dette er en tilsvarende ordning som Breeam, som er utbredt i byggsektoren. Ceequal er en bransjestandard som skal stille enhetlige og forutsigbare miljøkrav til anleggsbransjen.

* Sertifiseringsordningen omfatter et bredt spekter av miljøhensyn, fra klima og energiforbruk, via artsmangfold og kulturminner til forholdet til naboer og andre interesseparter.

* Ordningen krever at anleggsprosjektet vurderes opp mot et sett av miljøkriterier, og hvert kriterium krever framlegging av dokumentasjon på oppfyllelse.

* Vurderinger og dokumentasjonen skal gjennomgås og godkjennes av en godkjent tredjepart. Kriteriene kan brukes på de ulike fasene i et anleggsprosjekt, fra planfase via prosjektering til utbygging separat, eller på prosjektet som helhet.

Statens vegvesen har i dag cirka 30 prosjekter i byggefase med kontraktsverdi på kroner 200 millioner eller mer, står det i meldingen.

Her er noen eksempler på bærekraftstiltak som Skanska og Statens vegvesen gjennomførte ved E16 Bagn – Bjørgo:

Lavere energibruk:

* Entreprenøren har brukt mindre energi og diesel fordi prosjektet har redusert kjørestrekningen for transport av tunnelstein. 190.000 kubikk er brukt lokalt i Bagn i stedet for at det er fraktet til steindeponi i Nord-Aurdal. Det betyr 19.000 færre turer for lastebil med henger til steindeponiet

* Tunnelmasse er brukt til å heve den flomutsatte idrettsplassen i Bagn to meter. Idrettslaget har bygd ny fotballbane, og kommunen en idrettshall.

* Tunnelmasse er lagt ut slik at det kan til å bygge ny fylkesvei i kommunen fra Bagn sentrum og opp mot Reinli. 700 meter ny fylkesvei er allerede åpnet for trafikk, og har gitt tryggere vei med bedre framkommelighet for lokaltrafikken.

* Kortere byggeperiode har gitt mindre energiforbruk (viftedrift i tunneldrivingen)

* Energieffektive veilys som halverer energibehovet.

Avfallssortering, gjenbruk og resirkulering tunnelvann:

* Gjenbruk av materialer. For eksempel har Skigruppa i Bagn IL  overtatt forskalingsmateriale fra Bagn bru. Materialene ble brukt til å lage tre nye skibruer i den nye lysløypa. Det gjør at de kan preparere løypenettet to-tre uker tidligere og åpne løypenettet allerede før jul.

* 90 prosent av gammel asfalt er gjenbrukt.

* 15.300 kubikkmeter vann ble resirkulert og brukt til vanning av sprengstein etter sprengsalver.

Kilde: Statens vegvesen