Foto: Truls Tunmo

Varsellampene blinker i intern Follobane-rapport

En intern rapport fra Follobane-prosjektet viser at Jernbaneverket mener det er høy sannsynlighet for at EPC Ski ikke når to viktige delmål i 2017 og 2018.

I forrige uke skrev Byggeindustrien at Jernbaneverket avdramatiserte rykter om at Ski-parsellen av Follobane-prosjektet var forsinket. De ga derimot uttrykk for at det var visse usikkerhetsmomenter knyttet til delmål på denne entreprisen.

«Den mest omfattende og mest kompliserte delen av delprosjektet er arbeidene mot august 2018. Dette skyldes hovedsakelig at det skal gå bortimot normal togtrafikk gjennom Ski mens dagens stasjon skal fjernes fullstendig, samtidig som en ny og vesentlig større stasjon skal bygges. Vi har enkelte framdriftsutfordringer og faglige diskusjoner om enkelte temaer relatert til arbeidene mot denne datoen, men begge deler er helt normalt i et stort komplisert prosjekt», skrev prosjektleder for EPC Ski i Jernbaneverket, Janette Brask, i en e-post til Byggeindustrien.

Hun konkluderte med at «delprosjektet Ski er følgelig ikke på kritisk linje mot ferdigstillelse av Follobaneprosjektet høsten 2021».

Høy risiko
En internrapport som Byggeindustrien har fått tak i kan tyde på at problemene er større enn det byggherren har villet innrømme.

Det kommer frem i Follobanens månedsrapport hvor et usikkerhetsbilde, som er datert 30. november 2016, viser at risikoen for at EPC Ski blir forsinket klassifisert som «høy sannsynlighet» og at dette vil få «høy konsekvens» for prosjektet. Jernbaneverket skriver at det er «risiko for at EPC Ski ikke når MP (milepel, red.anm.) 20.20 (sommer 2017) og fase 30 (sommer 2018) på grunn av forsinkelser i prosjektering og anleggsgjennomføring».

I rapporten beskrives tiltak for risikoer med høy kritikalitet slik:

  • «Skaffe totaloversikt over mengden av gjenstående byggearbeid som krever brudd (shut-down).
  • Få etablert nivå 6 planer for Stasjon, tunnel-skimorene område og sikre at vi har felles forståelse med OHL på denne.
  • Tett oppfølging av ukentlig fremdrift og construction
  • Ukentlige oppfølgingsmøter med OHL ledelse
  • Gjennomgå OHL leveranse av revidert CSB
  • Tett oppfølging av entreprenører og underentreprenører»

– Ønsker ikke å utdype i media

På bakgrunn av den interne rapporten, sendte Byggeindustrien Jernbaneverket (JBV) følgende spørsmål til prosjektledelsen om kontrakten som gjelder Ski stasjon:

– Usikkerhetsbildet er vurdert til høy med høy konsekvens i forhold til risiko på grunn av forsinkelser i prosjektering og anleggsgjennomføring. Vi har også kilder som underbygger at dere er vesentlig forsinket, noe som ikke stemmer med det som er kommunisert fra JBV tidligere. Er dere er bekymret for fremdriften på Ski stasjon-kontrakten?

– Byggeindustrien har opplysninger om at underleverandører ikke får levert varer som planlagt til prosjektet på grunn av forsinkelser. Medfører dette riktighet?

Kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland svarer Byggeindustrien slik i en e-post:

«Når det gjelder fremdrift Ski har bygg.no allerede fått vårt svar. Når det gjelder risikovurderingene vil vi gjerne gi dere følgende kommentar: Bygg.no har lest en utgave av Follobaneprosjektets brede, løpende risikovurdering. Månedlig risikovurdering er en naturlig del av et stødig milliardprosjekt og for alle risikoer lages egen tiltaksplan. Risikovurderingen er et internt strategisk dokument som Follobaneprosjektet bruker til å fokusere og kanalisere innsatsen i oppfølgingen av leverandørene. Risikoene som identifiseres er generelle risikoer som gjelder for alle prosjekter (eks. risiko for ulykker, risiko for brudd på lønns- og arbeidsvilkår) eller risikoer som ligger lengre frem i tid. Dette er utfordringer som kan utvikle seg til problemer dersom prosjektet ikke tar tak i dem. Det er vår jobb å sette inn tiltak som demper og fjerner risikoer. Denne prosessen og problemstillinger og tiltakene er en del av vårt interne arbeid som vi ikke ønsker å utdype i media.»

JBV: Grunnforhold som forventet
Da Byggeindustrien første gang konfronterte prosjektleder Janette Brask med ryktene om forsinkelse for snaut to uker siden, spesifikt med rykter knyttet til vanskelige grunnforhold, uttalte hun:

– Det er vanskelige grunnforhold på Ski, men ikke verre enn vi trodde på forhånd. Vi har gjort tiltak før vi satte i gang med selve anleggsarbeidet rundt Ski stasjon, og ute på dagstrekningen med blant annet kalksementpeler. Jeg har tro på at vi skal kunne gjennomføre prosjektet på Ski uten forsinkelser.

– Dobbelt så mye kalksement
Nå sitter imidlertid Byggeindustrien på informasjon som indikerer at kompleksiteten i prosjektet har økt. Ifølge kalksement-leverandøren Norcem AS, vil kalksementprosjektet ved Ski stasjon bli langt større enn de første beskrivelsene fra Jernbaneverket tilsa.

– Volumet som er signalisert, kan bli dobbelt så stort, skriver markedssjef Svein Eriksson i Norcem i en e-post til Byggeindustrien.

I e-posten skriver for øvrig Eriksson at Norcem for to-tre år siden også var involvert i de forberedende arbeidene for stabilisering nord for Ski stasjon, og også for mange år siden at selskapet var involvert i stabilisering av kjøpesenteret i Ski.

– Området har mye leire, og det er ofte krevende stabiliseringsjobber som er utført i dette distriktet, skriver Eriksson.

– Kan ikke levere
Også en annen stor leverandør til Follobaneprosjektet på Ski, bekrefter at de har måttet sette avtalte leveranser på vent.

– Vi kan per nå ikke levere som avtalt med Jernbaneverket på grunn av forsinkelsene i anleggsarbeidet på Ski, sier en representant hos leverandøren til Byggeindustrien.