Foto: Truls TunmoFoto: Truls TunmoFoto: Truls TunmoFoto: Truls TunmoFoto: Truls TunmoFoto: Truls TunmoFoto: Truls Tunmo

Innrømmer fremdriftsutfordringer på Ski stasjon, men avviser Follobane-sprekk

Jernbaneverket innrømmer at det er noen fremdriftsutfordringer på Ski stasjon, men sier at dette er vanlig i store prosjekt og er ikke engstelige for ferdigstillelsesdatoen.

Follobanen

- Norges største landbaserte prosjekt i nyere tid

- 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski

landets lengste jernbanetunnel (20 km)

- første lange jernbanetunnel i Norge med to atskilte tunnelløp

skal bygges/drives med fire tunnelboremaskiner (som første jernbanetunnel i Norge)

- en del av tunnelarbeidet skal utføres ved konvensjonell sprengning

- omfatter bygging av nye Ski stasjon, komplisert arbeid på Oslo S, omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon

- omfatter totalt 64 km nye jernbanespor

- designes for hastighet opp mot 250 km/t

- viktige forberedende arbeider startet i 2013

- hovedarbeid fra 2014

- Follobanen skal etter planen være ferdig i 2021

(Kilde: Jernbaneverket.no)

Byggeindustrien har den siste tiden fått flere tips om at prosjektet er forsinket, og tilgang på dokumenter som kan bygge opp under dette. Korrespondansen vi har fått tak i tyder på at det er et anstrengt forhold mellom entreprenøren Obrascón Huarte Lain (OHL) og byggherren. Jernbaneverket avviser derimot dette, men forteller at det er utfordringer med første del av arbeidet på Ski stasjon som skal stå klart i august 2018.

– Den mest omfattende og mest kompliserte delen av delprosjektet er arbeidene mot august 2018. Dette skyldes hovedsakelig at det skal gå bortimot normal togtrafikk gjennom Ski mens dagens stasjon skal fjernes fullstendig, samtidig som en ny og vesentlig større stasjon skal bygges. Vi har enkelte framdriftsutfordringer og faglige diskusjoner om enkelte temaer relatert til arbeidene mot denne datoen, men begge deler er helt normalt i et stort komplisert prosjekt. Vi er ikke bekymret for leverandørens gjennomføringsevne, og vi er ikke engstelige for ferdigstillelsesdatoen, skriver prosjektleder for EPC Ski i Jernbaneverket, Janette Brask, til Byggeindustrien i en e-post.

– Follobaneprosjektets delprosjekt Ski ligger samlet sett på plan. Delprosjektet ligger noen prosentpoeng bak entreprenørens «optimistiske plan», men er innenfor entreprenørens «late plan». Prosjektet måler fremdrift mot entreprenørens «optimistiske plan». Prosjektets planer oppdateres flere ganger i løpet av prosjektperioden. For delprosjekt Ski vil planen bli oppdatert i løpet av de nærmeste månedene. Denne vil vise at delprosjektet møter alle viktige milepæler i delprosjekt Ski, nemlig ferdigstillelse av første del av Ski stasjon august 2018 og ferdigstillelse av hele Ski stasjon og dagsone påsken 2020. Delprosjekt Ski er følgelig ikke på kritisk linje mot ferdigstillelse av Follobaneprosjektet høsten 2021, fortsetter hun.

«Real threat to the project»

Byggeindustrien har fått delvis innsyn i et referat fra et fremdriftsmøte mellom entreprenøren og byggherren.

«JBV also pointed out that it is difficult to discuss mitigation actions (tiltak) … (skravert felt med bakgrunn i Offentlighetslova, red. anm.) JBV consider this to be a real threat to the project», står det i dokumentet.

I samme referat står det under Progress figures for October at noen (navnet er fjernet med bakgrunn i offentlighetslova, red. anm.) mener at rapportert prosjektert fremdrift er for høy. Det står også at Jernbaneverket mener at den samlede fremdriften er for høy.

Under punktet ferdigstillelse Nordbyveien bru står det at OHL og JBV er uenige i ferdigstillelsesdato for brua. OHL mener februar 17, mens JBV mener april 17.

Vi har bedt Jernbaneverket om hva som menes med disse punktene.

– Referater og brev i forbindelse med prosjektets kommersielle og fremdriftsmessige oppfølging vil vi ikke kommentere i media, svarer Brask.

Styrker prosjektledelsen

I samme dokument uttrykker entreprenøren bekymring for deponiering av masser da et av deponiene er stengt.

– Hvor mye vil dette forsinke prosjektet, og hva gjør dere med massene nå?

– Jernbaneverket har kontrakter med flere deponier for masselevering. Ett av deponiene har meldt fra til oss om at det blir utilgjengelig for prosjektet i en kortere periode. Dette vil ikke påvirke fremdriften i prosjektet, sier Brask.

For snaut to uker siden ble det klart i JBV at det vil være behov for å styrke ledelseskapasiteten i delprosjektet for en lengre periode, og at Thor Stenersen skal tre inn i rollen som Brask sin assisterende prosjektleder og faste stedfortreder. Til dette sier Brask:

– Dette er et stort prosjekt, og vi ser alltid på organisasjonen vår. At vi gjør endringer er helt normalt, og noe vi vurderer for hele FB-prosjektet.

Byggeindustrien har også vært i kontakt med OHL, som sier følgende via Jernbaneverket.

«Vi er helt enige i uttalelsene Jernbaneverket har kommet med. Dette er et stort og komplisert prosjekt, som vi er helt forpliktet til».