Utvikler standard for grønne tak

Etter initiativ fra norske anleggsgartnere og byggenæringen (NAML og BNL) setter Standard Norge nå i gang et nytt arbeid med utvikling av en Norsk Standard for grønne tak.

Grønne tak omfatter sedumdekker, gress- og torvtak.

Anlegging av grønne tak som takhager, sedumdekker og torvtak øker i omfang etter som behovet for klimavennlige tiltak øker. Flere land i Europa har tatt i bruk grønne tak og har etter hvert både kunnskap og erfaring fra produksjon, utførelse, drift og vedlikehold.

Vi ser også en økende interesse for dette i Norge og det antas at markedet vokser. For å få sikre kvalitet på produkt og utførelse er det behov for praktisk kunnskap om hvordan grønne tak kan planlegges og utføres ved oppføring av nybygg og på eksisterende bygninger.

Det er nettopp her en standard kan komme inn og være til nytte for markedsaktørene. Målet med standarden er derfor å sikre kvalitet på produkt og utførelse, men også bidra til forutsigbare konkurranseforhold og styrke næringens konkurranseposisjon.

Bra for miljøet med grønne tak
Grønne tak demper oppvarming av takflatene i sommerhalvåret og har isolerende effekt i vinterhalvåret. Grønne tak kan også forlenge takmembranens levetid og redusere utvendig støy. Grønne tak bidrar til klimatilpasning og bærekraftig utvikling og grønn infrastruktur, og bidrar til å sette farge på et grått bymiljø.

Standarden for grønne tak vil omfatte både krav til produktet og informasjon som skal følge produktet. I tillegg er prosjektering, utførelse, og drift og vedlikehold sentrale tema som vil bli tatt inn i standarden. Terminologi og definisjoner vil også være en viktig del av dette.

Arbeidet har grenseflater til annet standardiseringsarbeid innenfor bygg, dekke, uteområder (grøntsektoren), universell utforming og folkehelseaspektet, i tillegg til miljøaspektet som allerede er nevnt.

Sedumtak
I arbeidet med utvikling av en ny standard prioriteres krav til sedumdekker først. Sedum (latinsk) er en fellesbetegnelse på planteslekten Bergknapp, som det finnes mange forskjellige arter av. Sedumdekker har den egenskapen at de holder på regnvann og slik demper flomvann og belastning på avløpsnettet. Plantene filtrerer CO2 og fanger opp svevestøv.

Tysk veiledning som grunnlag
Det finnes allerede en tysk veiledning som beskrivelse for utførelsen av grønne tak. Denne blir brukt av noen i Norge, men i ganske begrenset grad. NAML mener det er viktig at det utvikles en Norsk Standard, som sikrer kvalitet på utførelse og produkt her i landet.

Det ble forsøkt startet et europeisk standardiseringsprosjekt for grønne tak i 2010, men arbeidet ble lagt på vent av ulike årsaker. Mest sannsynlig vil dette arbeidet startes opp igjen. Da vil det være en fordel om det foreligger Norsk Standard på området. Det vil gi oss et fortinn i europeiske sammenheng ved å ha en allerede etablert standard, og erfaring med bruk av standarden. Selve standardiseringsprosessen vil gi oss nyttig kunnskap og erfaring på området, og vi vil ha norske eksperter som kan delta i det europeiske standardiseringsarbeidet om det starter opp igjen.

Delta i arbeidet?
Standard Norge er i ferd med å opprette en komité som skal utarbeide standarden for grønne tak. Prosjektet tror vi kan være av interesse for en rekke norske aktører som utdanningsinstitusjoner og andre fagmiljøer, ulike tjenesteleverandører som representerer forskjellige deler av næringslivet, organisasjoner og myndigheter.

Det er ønskelig med en bredt sammensatt komité med representanter fra ulike organisasjoner, virksomheter og fagmyndigheter. Hvis du er interessert i å delta i arbeidet eller har synspunkter på dette, kan du kontakte Standard Norge ved prosjektleder Britt Stokke Lønaas i Standard Norge.