Trondheim vurderer tilbakeføring av areal til dyrket mark

Et forslag fra kommunedirektøren i Trondheim går ut på å tilbakeføre areal satt av til boligbygging, til jordbruk.

Det er politikerne i Trondheim som har bedt kommunedirektøren komme med anbefalinger slik at kommunen kan oppfylle sine miljøforpliktelser. Nå må de ta stilling hvordan de skal stille seg forslagene om å ta store arealer dyrket mark som tidligere ble regulert til boligformål og føre det tilbake til jordbruksland.

– Politikerne lokalt og på nasjonalt nivå har kommet med en ambisiøs bestilling om klimavennlig byutvikling som tar vare på dyrket mark. I saksframlegget har vi svart opp dette og viser med tre modeller ulike retninger for politikerne som nå skal avgjøre dette, sier byplansjef Ragna Fagerli til Adresseavisen.

Det mest radikale av de tre forslagene er også det som best stemmer overens med politikernes bestilling og går ut på å tilbakeføre 930 dekar med dyrkbar mark til jordbruksformål. Samtidig settes 346 dekar regulert land på vent.

Boligpotensialet i arealet som foreslås tilbakeført utgjør 6.500 boliger eller omtrent 7 prosent av boligpotensialet i kommunen. Fremdeles er det rom for at 6.000 boliger på 790 dekar regulert område kan bebygges.

– Det er modell B som best svarer på de ambisjonene som kommunen har og på de kravene som stilles til oss fra nasjonale myndigheter, sier byplansjefen.