Trafikkaos i Bjørvika

Man har i flere år jobbet med å bygge om veinettet i Bjørvika i Oslo. Det er nå fire år siden Operatunnelen sto ferdig, og nylig åpnet man store deler av den nye Dronning Eufemias gate som også er blitt koblet opp mot Kong Håkon 5s gate og Nordenga bru.

Etter lang tid med mange trafikale problemer håpet man at denne siste omleggingen skulle bedre på de trafikale utfordringene som har vært i området. Slik har det ikke gått – heller tvert om. Langt flere bilister enn forventet bruker veinettet i området, køene står nå tettere og lengre enn noen gang og publikum raser. Og det er ikke bare privatbilistene som får unngjelde. Både busser og drosjer opplever nå den samme køen som bilistene. Det gjør at veldig mange kommer for sent på jobb eller til henting i barnehagen. Dette skaper naturlig nok mye frustrasjon.

Problemene er blitt såpass store at Statens vegvesen nå har gjennomført flere tiltak i et forsøk på bedre på problemene. Blant annet har man bestemt å fjerne både drosjer og elbiler fra kollektivfeltet slik at bussene skal få bedre fremkommelighet. Dette kan bli på permanent basis. Det er også gjort flere grep med skiltingen for å unngå at folk kjører feil. Det har vært mange omlegginger i området de senere årene, og noen bilister bryter bevist eller ubevisst reglene for å komme seg raskest mulig frem.

Men et av hovedproblemene synes å være trafikklysene som er satt opp. I Dronning Eufemias gate er det satt opp flere lysreguleringer. I morgen- og ettermiddagsrushet vil dette naturligvis skape store problemer. Det er sagt at Dronning Eufemias gate skal være en miljøgate, forbeholdt myke trafikanter og kollektivtrafikk. Men i mangel på gode alternativer vil også denne gaten bli fullpakket av biler i rushtiden. Lysregulering vil da ikke være noen god løsning, og er noe man bør se nærmere på. Det var Oslo kommune som i sin tid vedtok planene for trafikkløsningene i Bjørvika med lysreguleringen, etter et felles forslag fra flere av aktørene som har interesser i området, inkludert Statens vegvesen. Dette synes på nåværende tidspunkt ikke å være godt nok gjennomtenkt. Da må det i så fall etableres gode nok alternative ruter.

Mot slutten av året åpner siste del av Dronning Eufemias gate mellom P-hus Oslo S og Prinsens gate. Vi får håpe det da vil føre til en bedring av situasjonen, men det er slett ikke sikkert.