Tøffere tider for Veidekke

Resultatene for Veidekkes første kvartal preges naturligvis av svake konjunkturer og finanskrisen. (Se video)

- Høsten i fjor varslet vi om et forventet fall i omsetningen for Veidekke på ca. 20 %, og slik ser det ut til at det skal bli. Med reduserte volumer svekkes resultatene, men vi klarer å opprettholde relativt gode marginer innen entreprenørvirksomheten og har fortsatt en sterk finansiell posisjon, sier konsernsjef Terje R. Venold.

Veidekkes omsetning i første kvartal ble 3 325 MNOK (4 337 MNOK). Driftsresultatet ble -102,0 MNOK (3,8 MNOK) mens resultat før skatt ble -133,5 MNOK (16,0 MNOK). Resultat pr. aksje ble kr -0,80 (kr 0,10). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er på 9,9 mrd. NOK (13,2 mrd. NOK).

- Det er ingen tvil om at det er tøffe tider også for vår næring. De ulike statlige krisepakkene er positive for oss alle, men med tanke på både omfang og fremdrift kan ikke tiltakene kompensere for mer enn noe av bortfallet innen privat sektor, sier konsernsjef Terje Venold.

- Og samtidig ser vi at mange av våre kunder har problemer med å få finansiert nye prosjekter, så noen prosjekter blir derfor utsatt eller stoppet. Ikke desto mindre er entreprenørvirksomheten fortsatt hovedmotoren i konsernet, og innen dette området holder vi fortsatt fokus på marginer, på det å beholde kompetansen og på å bidra til ro i organisasjonen. De svakeste resultatene for kvartalet kom innen området industri, hvor vi har måttet foreta relativt omfattende nedskrivninger innen asfaltvirksomheten i Midt-Norge, samtidig som vi også fikk et volumbortfall innen gjenvinning, pukk og grus. Men vi ser nå at den lenge pågående nedgangen i ordrereserve viser tegn til utflatning, og også innen eiendomsvirksomheten ser vi tegn til bedring, legger Venold til.

Entreprenørvirksomheten

Fortsatt er det entreprenørvirksomheten i Norge som både har størst volum og best inntjening, men også i Sverige og Danmark viser man resultatmessig fremgang sammenlignet med samme kvartal i fjor. Gjennomgående er markedet innen anlegg godt, og her er også mulighetene mange fremover. For bygg er markedet desto mer utfordrende, selv om det offentlige nå benytter anledningen til å få gjennomført en rekke prosjekter de lenge har hatt behov for.

Eiendomsutvikling

For Veidekkes skandinaviske eiendomsvirksomhet preges markedet fortsatt av liten aktivitet, med det svenske markedet som det beste. Lavere renter hjelper noe, men usikkerhet omkring utsiktene for økt arbeidsledighet fremover gjør at det fortsatt vil ta noe tid før forholdene blir vesentlig bedret.

Industri

For Industrivirksomheten åpnet året med et svakt første kvartal. Hovedårsaken til dette er først og fremst behovet for å gjøre avsetninger på løpende kontrakter og varelager i asfaltens region Midt-Norge, men også et betydelig fall på opp mot 30 % i etterspørselen fra private kunder innen områdene gjenvinning og pukk og grus. Dette gjenspeiler også det generelle bortfallet av volum innen hele bygg- og anleggsområdet.

HMS

Sykefraværet for alle ansatte i Norge var 5,4 % (5,2 % ). For alle ansatte i Sverige var sykefraværet 2,7 % (3,0 %) og i Danmark 2,2 % (3,1 %). H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) for hele konsernet ble 4,5 (6,9) i første kvartal.