Sviktende vedlikehold av skolebygg

Vedlikeholdet av skolebygninger ligger langt under både et faglig anbefalt nivå, og det kommunene selv mener må til for å vedlikeholde på en god og forsvarlig måte, mener Riksrevisjonen.

Om lag to tredjedeler av kommunene i undersøkelsen oppgir at de har et dokumentert vedlikeholdsetterslep. En vanlig måte for kommunene å ta igjen forsømt vedlikehold er å gjennomføre vesentlige rehabiliteringer. Denne formen for eiendomsforvaltning er lite kostnadseffektiv. Det er svakheter i kommunenes styringssystemer når det gjelder forvaltning av skolebygninger. Om lag en fjerdedel av kommunene har ikke foretatt en tilstandskartlegging av sine skolebygninger siden 2001. Dette øker risikoen for at skolebygningene ikke tilfredsstiller lovkravene til det fysiske skolemiljøet, og for at bygningene ikke forvaltes på en målrettet og kostnadseffektiv måte. Kommunal- og regionaldepartementet har i liten grad tilgang til systematisk informasjon om kommunal eiendomsforvaltning. Dette er sentralt for at departementet skal ha et grunnlag for å kunne ivareta sitt nasjonale og overordnede ansvar for kostnadseffektiv, kommunal eiendomsforvaltning. Kommunal- og regionaldepartementet viser i sitt svar til kommuneproposisjonen for 2006 hvor de redegjør for hvordan eiendomsforvaltningsutvalgets utredning kan følges opp. Departementet er enig med Riksrevisjonen om at KOmmune-STat-RApporteringen (KOSTRA) gir lite informasjon om kommunal eiendomsforvaltning.