Strategisk BIM-samarbeid

De seks største rådgiverfirmaene i RIF er blitt enige om et strategisk samarbeid rundt BIM og har nedsatt en arbeidsgruppe som skal sørge for effektiv bruk av BIM i byggenæringen.

BIM er et viktig tema for aktørene i byggenæringen. I dag finnes det ingen felles strategi for hvordan man skal utnytte BIM i prosjekter. Derimot ser vi at byggherrer utvikler egne og til dels sprikende strategier. I tillegg kjemper teknologileverandører om markedsandeler ved å tilby nye systemer og hjelpemidler som ikke alltid tilfredsstiller krav og forventninger fra aktørene i næringen. Derfor har de seks største firmaene i RIF blitt enige om å samarbeide for å sikre at utviklingen tar hensyn til rådgivernes roller og behov, samtidig som man ser viktigheten av å tenke hele byggenæringen.

Inviterer arkitekter
For å få full gevinst av BIM er det viktig at de mest toneangivende aktørene i et prosjekt klarer å få til et godt samspill, men dette er ikke situasjonen i dag. Arkitektene og rådgiverne er viktige premissgivere og bidragsytere for å sikre effektiv gjennomføring av og riktig kvalitet i en byggeprosess. Det er derfor naturlig at RIF og de store medlemsbedriftene inviterer relevante arkitektkontorer til et strategisk samarbeid og tar en sentral rolle i utviklingen av en felles plattform for gjennomføring av kommende prosjekter i byggenæringen.

Vil lære av olje- og gassnæringen
Byggenæringen fremstår som fragmentert og dette er ingen tjent med. Det har ikke lykkes næringen å enes om en felles plattform slik olje- og gassnæringen har gjort. Denne næringen har tjent mye på å ha en felles plattform for gjennomføring av prosjekter og derfor bør dette også være et mål for bygge-næringen. Et strategisk RIF-samarbeid rundt BIM i byggenæringen er et første skritt i en slik retning.

De seks største
Selskapene som står bak samarbeidet er Norconsult, Rambøll, COWI, Sweco, Asplan Viak og Multiconsult. Dette er de seks største rådgivingsselskapene i Norge og de utgjør cirka 80 prosent av alle ansatte i firmaene som er tilknyttet RIF. Felles for selskapene er at de er store, blitt finansielt sterke og kan tilby multifaglig bistand. Samarbeidet er et resultat av samtaler tidligere i år og et møte som ble avholdt mellom aktørene tidlig i juni 2009.