Kragerø. Foto: Marianne Løvland / NTB

Strandsoneunntak innvilges over en lav sko

Loven setter en høy terskel for å gi dispensasjon for bygging i strandsonen. Sivilombudsmannen finner imidlertid at bare knapt en av seks søknader blir avslått.

Sivilombudsmannen har undersøkt hvordan kystkommunene Lindesnes, Kragerø og Askøy praktiserer bestemmelsene som blant annet skal sikre allmennheten tilgang i strandsonen, natur- og kulturmiljø, landskap og allmenne interesser.

Loven sier at all bygging innenfor 100-metersbeltet langs sjøen er forbudt. Det skal i utgangspunktet mye til for å få dispensasjon. Men i de tre kommunene ble hele 85 prosent av søknadene innvilget i årene 2016–2019.

Ulovlige hensyn

Undersøkelsen fra Sivilombudsmannen viser at flertallet av vedtakene var mangelfulle, eller begrunnet med ulovlige hensyn eller hensyn som har liten vekt.

− Funnene er urovekkende, og gir grunn til å tvile på om kommunene har foretatt den vurderingen loven krever, og om kommunene har forstått loven korrekt, sier sivilombudsmann Hanne Harlem.

Dersom kommunene ønsker utbygging i strandsonen skal dette skje på grunnlag av vedtatte arealplaner, ikke enkeltvise dispensasjoner, heter det i rapporten. Men det er akkurat det som skjer, til tross for at dispensasjonsbestemmelsen skal være en snever unntaksregel som skal brukes med forsiktighet.

Kommunene har i mange vedtak vist til at området allerede er utbygd og har begrenset adgang for offentligheten. Sivilombudsmannen peker på at Stortinget i forarbeidene til Plan- og bygningsloven fremhever at en streng dispensasjonspraksis gjelder «spesielt i områder med stort utbyggingspress». Det er heller ikke et godt argument at utbyggingen har et lite omfang.

- Vernet må styrkes

Lederen i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen reagerer også på praksisen som kommer fram i Sivilombudsmannens undersøkelse.

– Ingen politikere skal frarøve allmennheten tilgang til all kystlinje, strand, skog og fjell, men det skjer hele tiden. Vernet må styrkes og konsekvensene ved brudd må bli mer konsekvente og hardere, sier Andersen til NTB.

Hun krever at regjeringen legger bort alle planer om å svekke Plan- og bygningsloven.

– Det handler om at alle innbyggere skal ha samme rett til og adgang til strandsonen, sier hun.