Storaksjon viser at det ikke jobbes godt nok med HMS

Arbeidstilsynet har nylig gjennomført en storaksjon på landets byggeplasser - og funnene viser at det er et stort forbedringspotensial.

Det er ikke overraskende at det var mye å ta tak i for Arbeidstilsynet. Selv om HMS-forholdene over tid generelt er blitt bedre - er det fortsatt mange forhold for tilsynet å kunne slå ned på. Fasiten i september-kontrollen er at av 400 kontroller på ulike byggeplasser, så fikk nær halvparten av de kontrollerte virksomhetene arbeidet stanset på grunn av usikret arbeid i høyden eller bruk av sag uten vern. Det er også slik at nesten 140 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr etter kontrollen.

Det at så mange virksomheter og byggeplasser hadde feil og mangler er selvsagt ikke godt nok. Når nær halvparten av virksomhetene fikk arbeidet stanset vitner dette om er for dårlig forhold til hva som kreves innen HMS-arbeidet - og det er mange som må ta et tak for å skjerpe seg. Som kjent er fall fra høyde en av de aller største årsakene til de alvorlige ulykkene, og da er det selvsagt ikke bra at så mange gjør en for dårlig forebyggende jobb innen dette feltet.

At en stor andel av de kontrollerte byggeplassene synder mot HMS-reglementet - og at Arbeidstilsynet finner såpass mange som risikerer overtredelsesgebyr, er ikke noe nytt. Tilsvarende tall som man fant ved denne storaksjonen har vi sett tidligere. Arbeidstilsynet gjennomførte så sent som i mai i år en lignende aksjon – og man opplevde da nær helt like resultater som man nå ser. Andelen virksomheter som fikk arbeidet stanset på byggeplassene er på samme nivå som nå – men andelen som ligger an til å få overtredelsesgebyr skal være noe lavere. Tilsynet peker på at dårlig vær nå i aksjonsperioden kan være årsaken til denne nedgangen – og er ikke spesielt imponert over nivået på hva man fant rundtom på byggeplassene – og både krever og forventer at virksomhetene blir bedre i HMS-arbeidet. De peker samtidig på at de har økt bruken av overtredelsesgebyr den senere tiden – og at dette er noe som vil øke ytterligere om forholdene ikke bedrer seg.

Et positivt aspekt er det at flere aktører som har fått overtredelsesgebyr tidligere, nå hadde alt på stell. I tillegg var det bedring å spore i nærområdene rundt der virksomheter hadde fått overtredelsesgebyr. Dette betyr at bruken av gebyr kan ha en viss effekt, som selvsagt da også medfører at dette er et virkemiddel Arbeidstilsynet vil prioritere fremover.

Med slike nedslående resultater over tid er det selvsagt helt nødvendig at næringen tar grep og ser til at det blir en bedring. Med så mange fallulykker gjennom året som næringen opplever - er det avgjørende at det forebyggende arbeidet blir bedre. Dersom man ikke får til en forbedring innen dette feltet vil mange nok kunne vente enda strengere reaksjoner fra tilsynet – noe mange allerede har fått kjenne på kroppen.