Stor spenning rundt Byggmesterforbundets videre rolle i BNL-fellesskapet

Fredag avholdt Byggmesterforbundet sitt landsmøte - hvor et overveldende flertall gikk inn for styrets forslag som innebærer en kraftig slanking av BNLs virksomhet. Nå er spenningen stor rundt hva som skjer i etterkant av behandlingen i BNLs generalforsamling, hvor det fremsatte forslaget ikke vil få flertall.

Innstillingen fra styret i Byggmesterforbundet, med styreleder Per Ove Sivertsen i spissen, hvor det heter at «Det startes opp ett arbeide for å omorganisere Byggenæringens Landsforening til kun å ivareta nåværende arbeidsgiverfunksjon og de tilhørende overenskomster. Omorganiseringen skal være gjennomført innen generalforsamlingen i 2020» – ble stemt frem med 476 stemmer mot 20 stemmer (30,5 stemte blankt) på forbundets landsmøte. Dermed ble det et stort flertall som gikk inn for innstillingen. I forkant av avstemmingen kom frustrasjonen fra flere av medlemmene i forbundet over utviklingen og gjennomslaget for byggmesternes synspunkt i paraplyorganisasjonens tydelig frem. Enkelte stilte også spørsmål ved om det fremsatte forslaget egentlig reelt sett var et forslag om man skulle vær en del av BNL-paraplyen eller ikke – men det ble ingen endringer i forslaget fra styret i noen retning – og resultatet ble dermed stående fra forbundet inn mot tirsdagens generalforsamling i BNL.

Det er vel ingen som virkelig har tror på at forslaget vil gå gjennom hos de øvrige tillitsvalgte i BNL. Så langt er det ingen som utad har frontet en støtte til Byggmesterforbundets forslag – og innstillingen trenger to tredjedels flertall om den skal gå gjennom – ettersom dette innebærer en vedtektsendring av BNLs virksomhet.

Byggmesterforbundet ønsker med dette forslaget å si fra at de mener de nå ikke i tilstrekkelig grad når frem med sine synspunkter under BNL-paraplyen. Styrelederen i forbudet sa det nokså klart i sin innledning før avstemmingen fredag: « BNL er et lag med spillere som kler seg i lik drakt, men som ikke spiller mot samme mål.» Han sa også at: «Vi må ta tilbake kontrollen med tømrerfaget» og «Slik det er nå er det for mange tannløse kompromisser». Dette er det flere i andre deler av BNL-organisasjonen som ikke kjenner seg igjen i – og mener man har strukket seg langt for å komme frem til løsninger som skal gange alle – også byggmestrene.

Spørsmålet er nå hva som skjer i etterkant BNLs generalforsamling – og hvordan forbundet har tenkt seg det videre løpet. Det er flere mulige utganger her. Forbundet kan godta at forslaget stemmes ned – og at man da i klartekst har sagt fra hva de synes om utviklingen – og slå seg til ro med dette. Med bakgrunn i uttalelsene og innholdet i vedtaket, virker dette nokså usannsynlig – og vil da synes som en merkelig manøver i utgangspunktet. Da burde man heller kanskje tatt en annen inngang til denne prosessen. En annen utgang kan være at forbundet med et nei blant kollegene BNL vil starte en ny runde i de styrende organer i Byggmesterforbundet – der man bruker denne situasjonen til å melde seg ut av BNL eller starte andre mulige initiativ for en endring av BNL. Enkelte peker på at muligheten for at Byggmesterforbundet melder seg ut nå er høyst reell - og dette var også noe som ble frontet på landsmøtet fredag - men som ikke påvirket innstillingens ordlyd fra styret eller at man ble enige om flere forslag i en avstemmingsprosess.

Men et såpass sterkt signal som Byggmesterforbundet nå sender gjennom sitt forslag til BNLs generalforsamling velger vi å tro at man har lagt en plan for den videre prosessen blant de sentrale tillitsvalgte i Byggmesterforbundet. De har nok selv heller ikke den store troen på at deres forslag vil vinne frem på tirsdagens møte – og at man dermed må ha en plan for den videre prosessen. Man vil sannsynligvis ikke vil slå seg til tro med at prosessen stopper her. Til det er innholdet og signalene fra medlemmene for sterke.

Nå kan det selvsagt skje ting på BNLs generalforsamling som kan påvirke en videre prosess – selv om det er vanskelig å se for seg hva dette konkret skulle gi av resultater i en behandling blant delegatene . Dermed knytter det seg kanskje større spenning mot hvordan Byggmesterforbundet vil agere i etterkant av tirsdagens møte – mer enn hva som vil skje på selve behandlingen og avstemningen på generalforsamlingen.

Byggmesterforbundet er den nest største aktøren i BNL - og det vil selvsagt være uheldig om en så stor del av BNLs grunnmur skulle slå sprekker. I en tid hvor næringens aktører selvsagt trenger å dra i samme retning for å nå omforente mål, må man så sterke sammen for å klare å dra tungt nok i riktig retning. Næringen vokser i omfang og byggenæringen er et avgjørende redskap for å bygge fremtidens Norge – og dette ivaretas av næringens mange tusen virksomheter – og disse trenger et sterkt organ som kan virke både samlende, men ikke minst fronte næringens behov og ønsker ut mot omverdenen. Men utfra fredagenes debatt om saken, er det mange byggmestere som mener de står langt sterkere for å få gjennom sine synspunkter på egenhånd.