I løpet av det siste året har opplæringen fått en kraftig digital transformasjon. Illustrasjonsfoto: Unicon

Stor digitalsatsing fra Betongopplæringsrådet

Betongopplæringsrådet utsteder hvert år rundt 1.000 kompetansebevis, og er dermed en viktig aktør innen kompetansearbeidet i betongbransjen. I løpet av det siste året har opplæringen fått en kraftig digital transformasjon.

Betongopplæringsrådet (BOR) er et samlende organ for dokumentasjon av kompetanse i samsvar med standardverket, og utsteder kompetansebevis basert på formalkompetanse, gjennomførte kurs og praksis for arbeid innenfor ulike fag innen betongbransjen. Dette er en viktig del av kompetansearbeidet i betongbransjen, og er drevet frem av en rekke aktører innen bransjen.

– Ordningen har stor tillit i bransjen, og stadig flere utenlandske entreprenører benytter ordningen. Vi har lansert en ny grafisk profil og ny hjemmeside som forhåpentligvis gjør det noe lettere og mer oversiktlig å finne informasjon om kompetanseordningen innen betongfaget, kompetansekrav, kompetanseklasser og kompetansekurs, sier styreleder Jan Lindland i BOR.

Webinarer
Kompetansekursene har for det meste vært basert på tradisjonelle kurs med fysiske møter.

– Dette fikk en bråstopp med pandemien og nedstengningen av samfunnet i mars i fjor. Til tross for nedstengningen av samfunnet var behovet for kompetansekurs og kompetansebevis fremdeles til stede. Det var viktig å opprettholde kurstilbudet. Kursarrangørene utfordret BOR med tanke på gjennomføring av digitale kurs, med Betongelementforeningen i førersetet. Vi tok utfordringen og sørget for nødvendig tilrettelegging for gjennomføring av kompetansekurs på digital plattform, sier Lindland.

Han forteller at de ulike kursarrangørene som Betongelementforeningen, EBA, Norsk Betongforening og FABEKO, på en imponerende måte har kastet seg rundt og konvertert mange av kompetansekursene til digitale plattformer for å kunne opprettholde tilbudet om kompetansekurs under pandemien.

– Like før nedstengingen hadde kursaktørene innen kursområdet «utførelse» nettopp tatt i bruk det nye e-læringsurset «U3- Utførelse av betongkonstruksjoner» som aktørene hadde samarbeidet om å utarbeide. Timingen på dette var der

Foto: Mikkel Moe, Tekna

med svært god, men resten av kursporteføljen måtte digitaliseres, og det på svært kort tid, sier Cecilie Hagby, daglig leder i Norsk Betongforening.

For å sikre at opplæringen blir god nok stiller BOR krav til innhold og gjennomføringsmåte for kompetansekursene.

– Styret i BOR sørget like etter nedstengingen for en midlertidig dispensasjon til å avvike fra vanlig gjennomføring, samt utarbeidet regler for dette, slik at rask tilpasning til digital kursavvikling ble mulig. Norsk Betongforening og Betongelementforeningen gikk sammen om å utarbeide et digitalt kursopplegg for betongteknologikursene A1 og A2. Den digitale varianten av kursene gjennomføres som en kombinasjon av selvstudium med obligatoriske e-læringsmoduler samt kurssamling over Zoom. Det er laget et eget opplegg for laboratorieøvelser og dokumentasjon av dette. Det har så langt vært gjennomført syv kurs i denne serien siden nedstengingen. For betongsjåførkursene A0 og A0S har Norsk Betongforening i nær dialog med FABEKO utarbeidet e-læringsmoduler som gjøres som selvstudium og det er obligatoriske kurssamlinger på Teams. Disse kursene tilbys både på norsk og engelsk. Resten av kursene U1, U4, A3, A4 samt R-kurset som tilbys av Norsk Betongforening blir gjennomført digitalt over Teams eller Zoom. Det er innarbeidet gode rutiner for dette. I tillegg er det utarbeidet digitale kursplattformer der det legges ut kursmateriell, spørsmål underveis og digital eksamen, utdyper Hagby.

Hun understreker at kursaktørene og BOR har en sært viktig rolle i å sørge for kurstilbud slik at personell i betongbransjen har nødvendig kompetanse for å sikre god kvalitet på betongarbeider gjennom alle ledd.

– Ved hjelp av stor omstillingsevne og god samarbeidsvilje har vi klart å ivareta dette samfunnsoppdraget gjennom ett annerledes år, sier hun, og understreker de nettbaserte kursene har blitt tatt svært god imot i bransjen.

– Kursdeltakere får viktig erfaringsutveksling og nettverksbygging ved å møtes på kurs og noe av dette mister man når man møtes digitalt. Til gjengjeld sparer man tid på å slippe både reise og overnatting. Kursene blir dermed mer tilgjengelige for flere. Vi tror det kommer til å være et fortsatt behov for å møtes fysisk på kurs. Spesielt gjelder dette kurs med laboratorieøvelser og andre praktiske gjennomføringer. Det er imidlertid helt klart at vi fremover kommer til å ha stor nytte av det viktige digitale løftet som er gjort. Selv om noen kurs fortsatt vil være fysiske, kommer både heldigitale kurs og kurs med kombinerte løsninger til å være normalen også etter at Norge åpner opp igjen, sier Hagby.

Rask tilpasning
- Hvem skulle tro vi i april 2021 er i samme situasjon, eller egentlig med mer inngripende reguleringer enn i mars 2020? Noen dager etter den første nedstengingen var et faktum hadde vi det første seminaret på web, tidlig i april bestemte Betongopplæringsrådet at alle kurs/opplæringsseminarer kunne løftes over på web. I løpet av veldig kort tid ble de fleste kursene tilpasset slik at læringseffekten ble god. I alle fall rapporterte kurselevene tilbake til oss at det fungerte. Spørreundersøkelser viser også at mer enn 50 prosent av kursdeltagerne hos Betongelementforeningen synes det er greit med en kombinasjon av nettlæring og foredrag på web, sier daglig leder John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen. Han peker på at en del også sier at de foretrekker tradisjonell klasseromsundervisning og laboratorieøvelser.

- Selv om vi ikke gjenskaper læringsdynamikken fra klasserommet, så mener vi virtuelle samarbeidsrom med oppgaveløsning gir god nok læringseffekt. Betongopplæringsrådet (BOR) var tidlig ute med veiledning på hvordan vi sikrer kvalitet, og at de nettstøttede kursene gir læring. Vi kan neppe kalle overgangen til nett- og webbaserte kurs for digitalisering, men digitizing er det helt klart. Vi har altså brålært å bruke nye verktøy og læringsplattformer, samtidig som vi har tatt med oss kvalitetene fra BORs kursportefølje. Læringsressursene er de samme som tidligere, mens lærings-, aktivitetene og arenaene er endret. Når vi komme til andre enden av pandemien vil vi ta med oss erfaringene videre, klasseromsundervisning vil naturligvis ikke forsvinne. Men mye av det kan flyttes over på nett permanent, kursdeltagerne vil helt klart forvente det, utdyper Reiersen.

Foto: Svanhild Blakstad

Fornøyde
EBA er også medlem av BOR, og har plass i BOR-styret.

– I styret har vi jobbet sammen for å finne gode løsninger på hvordan kurs kunne arrangeres uten fysisk fremmøte, som tilfredsstilte kravene til BOR. Det ble gitt dispensasjon til å avholde kursene som webinarer. Betongelementforeningen, Norsk Betongforening og EBA har samarbeidet om å gjøre deler av U3-kurset om til e-læring. Dette har fungert bra for EBAs del, selv om det er arrangert færre kurs enn normalt, sier kompetansesjef Thomas Norland i EBA. Han forteller at BOR har gitt dispensasjon til å avholde kursene som webinarer ut 2021.

FABKEO er også fornøyd med hvordan arbeidet er blitt organisert og gjennomført.

Foto: Tuva Skare

– Vi er veldig godt fornøyde med hvordan BOR har tilpasset retningslinjene for innhold og gjennomføring av kurs slik at kurs­arrangørene raskt kunnet ta i bruk digitale arenaer når koronasituasjonen stoppet andre kursmuligheter. FABEKO arrangører ikke de såkalte A-kursene selv men har en avtale med Norsk Betongforening som gjennomfører kurs på vegne av oss for våre medlemmer. Da BOR åpnet opp for at kursarrangørene kunne flytte de tradisjonsrike klasseromskursene ut som nettundervisning, gjorde dette at antallet deltakere på noen av disse kursene økte. FABEKO har hatt som mål å øke både frekvens av og deltakere på A-kursene og digitaliseringen gjorde at blant andre flere sjåfører og pumpeoperatører kunne ta sine kurs når arbeidssituasjonen gjorde det mulig. I løpet av det siste året har vi lært mye om hva som fungerer godt og hva som bør forbedres i digitale kurs. Vi er i god dialog med både BOR og kursarrangørene og har stor tro på kombinasjonen av digitale kurs og fysiske samlinger etter hvert som smittesituasjonen åpner opp for dette, sier daglig leder Jan Eldegard Hjelle i FABEKO.