I mai 2018 valgte Statsbygg teamet som har formgitt minnestedet. I teamet inngår Beate Hølmebakk og Per Tamsen, begge arkitekter fra Manthey Kula AS, den belgiske landskapsarkitekten Bas Smets fra Bureau Bas Smets og Mattias Ekman, arkitekt og forsker innen minneteori.

Statsbygg inviterer tilbydere til møte om Utøyakaia-minnestedet

Statsbygg har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å lage reguleringsplan med tilhørende forprosjekt for det nasjonale minnestedet etter 22. juli i Hole kommune.

Minnestedet skal være et sted for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og framtidige generasjoner.

Statsbygg planlegger nå anbudskonkurranse for byggeprosjektet, som vil bli gjennomført som utførelsesentreprise, og de inviterer interesserte tilbydere til et informasjonsmøte om entreprisen for det nasjonale minnestedet.

Informasjonsmøtet finner sted på Statsbyggs hovedkontor i Oslo onsdag 29. januar klokken 12. På møtet vil prosjektleder Reidar Søbstad i Statsbygg med flere orientere om prosjektet.

Det nasjonale minnestedet skal ligge på fastlandet ved fergeleiet innenfor Utøya. Selve minnestedet vil bestå av 77 bronsesøyler plassert på en granittrapp, som løper ut i vannet og danner en gjestebrygge.

I tillegg til minnestedet skal det gjøres en betydelig oppgradering av området. Det skal blant annet bygges en ny ankomstveg fra fylkesveg 2848 (tidligere 155) ned til et større parkeringsområde. Det skal også etableres en ny rampe i sjøen for fergen MS Thorbjørn, som frakter passasjerer til og fra Utøya.

- På grunn av prosjektets natur stilles det høye krav til kvalitet og utførelse. Byggeprosjektet innebærer til dels omfattende grunnarbeider på land og i vann, og høye sammenhengende støpearbeider. Ettersom Tyrifjorden er en drikkevannskilde stilles det strenge krav til håndtering av løsmasser og anleggsvann, heter det i en melding fra Statsbygg.

Byggherren peker også på at aktuelle tilbydere bør ha erfaring fra oppdrag med tilsvarende omfang, vanskelighetsgrad og kvalitetskrav, og må kunne vise til referanseprosjekter på betongarbeider.

Etter planen vil Statsbygg inngå kontrakt med entreprenør sommeren 2020.