Statsbygg har kartlagt regelbrudd på byggeplassene sine: Halvparten av innleien var ulovlig

Statsbygg har etter en grundig kartlegging avdekket innleie som ikke følger arbeidsmiljøloven og feilregistrering av faglærte på byggeplassene sine. – Hadde ikke trodd at det var en så stor andel, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen.

I kontraktene med leverandørene sine stiller Statsbygg blant annet krav knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, faglærte håndverkere, lærlinger og regler for innleie av arbeidskraft.

Nå har de gjennomført en grundig kartlegging av byggeplassene sine, for å undersøke hvorvidt forholdene som rapporteres stemmer med virkeligheten.

Ifølge en pressemelding viser funnene at halvparten av innleien fra bemanningsforetak ikke fulgte kriteriene i arbeidsmiljøloven. Halvparten av dem som var registrert som faglærte, var ikke det i virkeligheten.

– Jeg hadde ikke trodd at det var en så stor andel. Opp mot 50 prosent var overraskende mange, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg til Byggeindustrien.

– Undersøkelsen viser at det er behov for å jobbe mer med bemanningsbransjen og ha en dialog om regelverket, intensjonen med reglene og hvordan de skal følges i praksis. Vi trenger mer åpenhet, for i disse 50 prosentene er det mange som har jobbet i god tro. Du finner nok hele bildet; de som har gått inn for å følge regelverket og reelt mener de har gjort det, de som har tøyd reglene litt og de som med overlegg har unngått dem. Den siste gruppen tror jeg imidlertid er veldig liten, legger han til.

Komplisert regelverk

Nikolaisen sier de har vært i direkte kontakt med bedriftene som de mener ikke har fulgt loven.

– Vi anser dette som ulovlig innleie, men det er klart at flere av bedriftene bestrider det. Det er et komplisert regelverk, som tolkes ulikt av ulike bedrifter. Vi er i hovedsak blitt møtt med to holdninger fra bedriftene. Noen tar direkte kontakt med advokatfirmaene sine, mens andre er mer interessert i å gå i dialog med oss og bli enige om tiltak. Vi liker den siste fremgangsmåten best, sier han til Byggeindustrien.

Arbeidsmiljøloven ble endret fra 2019 med nye krav om innleie fra bemanningsforetak. I kartleggingen mente flere av dem som ikke leide inn i henhold til loven at deres egne ordninger var tilstrekkelige for å oppfylle kravet om tariffavtale.

Hva gjaldt feilregistreringen av faglærte mente noen at lang erfaring og ulike sertifikater tilsvarte fagbrev. Andre hadde fagbrev fra hjemlandet, men ikke søkt eller mottatt godkjenning fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

– Kartleggingen viser at enkelte tolker regelverket veldig vidt for å opprettholde en forretningsmodell som ikke er holdbar. Samtidig er regelverket komplisert på mange områder. Mange mangler nødvendig kunnskap, og det er slett ikke alle feil som er gjort med overlegg. Det er vesentlig at aktørene i næringen har nok kunnskap til å kunne følge reglene. Det er et ansvar for virksomhetene og lederne i næringen at dette er på plass. Vi vil selvfølgelig også se hva vi kan gjøre for å hjelpe våre leverandører med dette, utdyper Nikolaisen i pressemeldingen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Even Hagelien, direkttør for bemanningsbransjen i NHO Service og Handel, beskriver funnene i undersøkelsen som alvorlige. Foto: Erlend Angelo

NHO Service og Handel: – Alvorlig

Even Hagelien i NHO Service og Handel er bransjedirektør for bemanningsbransjen. Han sier det er bra at Statsbygg engasjerer seg i dette.

– Vi ser alvorlig på funnene som fremgår av Statsbyggs kartlegging. At arbeidsmiljølovens regler skal følges er en selvfølge. Ansvaret for lovbruddene det vises til ligger primært hos entreprenørene som leier inn personell, sier han til Byggeindustrien.

Hagelien mener funnene viser at kunnskapen rundt regelendringene fra 2019 er for dårlig.

– Bemanningsbransjen har alt å vinne på at regelverket følges og at innleie skjer på en ryddig måte. Vi er tydelige med våre medlemmer om at de ikke må gå inn på avtaler når de forstår at innleier bryter loven, sier han.

Hagelien sier de også støtter en styrket håndhevelse av reglene.

– Med tanke på at så mange her tydeligvis har tolket regelverket feil, både når det gjelder rammene for innleie og når det gjelder registrering av fagkompetanse er det mye som tyder på at informasjonen om dette må styrkes, sier han.

Positive funn

Kartleggingen til Statsbygg viser imidlertid også positive funn. Den viser nemlig at lærlinger er blitt registrert riktig.

Statsbygg har lagt frem kartleggingen for både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i bygge- og anleggsnæringen. Sammen vil partene bruke resultatene til å finne egnede tiltak som kan løfte næringene på disse områdene.

– Som umiddelbare tiltak, vil Statsbygg styrke informasjon ved kontraktsinngåelse og underveis i byggeperioden, samt fortsette å utføre systematiske og målrettede kontroller i leverandørkjedene. Her er funnet om at de fleste registrerte lærlingene faktisk var lærlinger, et lyspunkt. Det viser oss at konkrete krav kan gi konkrete resultater, sier Nikolaisen.