Eiendommene på Fornebu som nå skifter eier er regulert til blant annet park, naturvernområde, gang- og sykkelvei, kjørevei, friområde, bevaring naturmiljø, badeområde, turvei og idrettsanlegg mm. Her fra Nansenparken. Foto: Ivan Brodey
Eiendommene på Fornebu som nå skifter eier er regulert til blant annet park, naturvernområde, gang- og sykkelvei, kjørevei, friområde, bevaring naturmiljø, badeområde, turvei og idrettsanlegg mm. Her fra Nansenparken. Foto: Ivan Brodey

Staten selger store grøntarealer på Fornebu til Bærum kommune

Da Oslo Lufthavn Fornebu ble nedlagt i 1998 ble store deler av det gamle flyplassområde overført fra Avinor til Statsbygg. Nå selger Statsbygg en av de siste delene av statens eiendom på Fornebu til Bærum kommune.

– Med dette salget nærmer vi oss avslutningen av Statsbyggs arbeid på Fornebu, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg, i en pressemelding.

– På Fornebu har vi ryddet opp i forurenset grunn etter flyplassens virksomhet og opparbeidet store arealer for allmennyttige formål. Andre deler av statens grunn er solgt til både private og offentlige utbyggere, men den siste biten selges direkte til Bærum kommune for å sikre det som naturvernområder og friluftsområder for allmennheten.

Etter salget har staten kun en eiendom igjen på Fornebu. Denne tomten legges ut for salg i markedet i løpet av høsten.

De arealene som nå selges er på 684.225 kvadratmeter fordelt på en rekke grunneiendommer rundt på Snarøya, Fornebubukta, Telenorstranda, Langodden, Rolfsbukta, Storøya og Lilleøya.

Ifølge meldingen er det ikke statlig behov for eiendommene. Kjøpesummen er lik verdivurderingen på 3.267.000 kroner. Eiendommenes lave verdi skyldes eiendommenes planstatus og karakter som naturvernområder. Det begrenser muligheten for annen utvikling av arealene.

I tillegg, og for ytterligere å sikre videre bruk til friluftslivs- og naturvernformål, vil det tinglyses en urådighetserklæring på de aktuelle eiendommene som sikrer at arealene ikke kan selges, pantsettes eller nyttes til andre formål uten samtykke fra staten.

Kjøpekontrakten inneholder også etteroppgjørsklausuler både ved omregulering og videresalg, som sikrer staten markedsverdi dersom eiendommene selges videre eller får ny planstatus.

Eiendommene er regulert til blant annet park, naturvernområde, gang- og sykkelvei, kjørevei, friområde, bevaring naturmiljø, badeområde, turvei og idrettsanlegg mm.