Spent på hvilke krav kommunene tør stille etter Selvaag-dommen

– Dette er en interessant sak som også vi skal se på. NKF er urolig for at særlig kommuner med mindre ressurser ikke lenger vil tørre å stille riktig rekkefølgekrav, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

Selvaag Bolig ASA og partshjelp Boligprodusentenes forening vant frem i Høyesterett mot Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet om bruken av rekkefølgekrav ved et prosjekt i Oslo.

Til Byggeindustrien sa Selvaag Bolig-direktør Sverre Molvik at fornuften hadde seiret, og håpet at dommen i større grad vil føre til forutsigbarhet rundt hva kommunene faktisk kan kreve av utbygger. Kommunene selv er spent på hvordan tolkningen av dommen vil bli.

- Denne dommen knytter seg til en krevende juridisk sak så det er viktig å få satt seg godt inn i den. Jeg tror samtidig det er greit allerede nå å påpeke at Høyesterett har tolket hvordan reglene om rekkefølgebestemmelse skal anvendes, sier administrerende direktør Rune Aale-Hansen i NKF i en pressemelding.

- For mange kommuner er reglene om rekkefølge-bestemmelser svært viktig for å sikre at nye planområder blir utviklet på en god måte. I dette ligger ikke minst fordeling av kostnader blant annet for å få på plass kritisk infrastruktur. Og da snakker vi ikke bare om vei, vann, strøm, men også barnehager, skoler og liknende. At utbyggere må være med å bære noe av denne byrden, er rimelig all den tid utbyggerne sitter igjen med fortjenesten når området er bygd ut og solgt, legger han til.

Plan- og bygningslovens § 12-7 gir kommunene adgang til å kreve såkalt i hvilken rekkefølge utbygging skal skje i et område. Bestemmelsen lyder: « I en reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om følgende forhold.»

- Det vil ofte være diskusjon om omfang av rekkefølgekrav, men normalt kommer utbyggere og kommunene til en forståelse. Samtidig kan vi ikke legge skjul på at for kommuner med mindre ressurser kan det oppleves krevende for en enkelt saksbehandler å møte store profesjonelle utbyggere som protesterer, sier NKF-direktøren i meldingen.

- Vi ser frem til kommentarene fra Kommunaldepartementet på denne dommen. Så får vi også se på behov for målrettet dialog med utbyggere fremover for å sikre felles forståelse som bidrar til konstruktiv utbygging i bygd og by over hele landet, legger han til.