Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Slik vil Arbeiderpartiet sørge for økt boligbygging

Flest mulig skal eie sin egen bolig, og kommunene må regulere nok tomter til boligbygging. Også vanlige folk skal ha råd til å bo i byene, og rammene fra Husbanken må økes. Dette er noen av hovedpunktene i Arbeiderpartiets nye programutkast for boligpolitikken som kunngjøres i dag.

– Arbeiderpartiet vil gjenreise den sosiale boligpolitikken, og vi mener at flest mulig skal eie sin egen bolig. Det må bygges flere boliger, og for å få til det må kommunene regulere nok boligtomter for å møte den kommende befolkningsveksten, sier stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen i en kommentar.

Hun peker på at tall fra Eiendom Norge viser at en sykepleier kun har råd til å kjøpe noe få av leilighetene som ligger ute til salgs i pressområder.

– Slik kan vi ikke ha det. Vanlige folk skal også ha råd til å bo i byene våre. Boligmarkedet er i ferd med å bli en driver for økte forskjeller mellom ungdom. Nå må den boligpolitiske verktøykassa åpnes opp og nye tiltak prøves ut, sier Staalesen, som er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen.

For å bygge flere boliger vil Arbeiderpartiet:
- At kommunene må legge til rette for kommunale tomter og rimelige boliger for førstegangsetablerer og studentboliger.
- Utrede en statlig rentekompensasjonsordning for kommunale tomtekjøp som skal legge til rette for boligbygging gjerne med nye eieformer.
- Legge til rette for at kommunene i samarbeid med aktører som boligbyggelagene kan bygge boliger til folk med begrenset egenkapital
- Knytte infrastruktur til boligbygging og øke boligbygging rundt kollektivknutepunktene
- Trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boliger i året
- Ta initiativ til et eldreboligprogram og lage boligtilbud slik at generasjoner kan dra nytte av hverandre
- Korte ned saksbehandlingstid for plan- og byggesaksbehandling
- Koordinere offentlige innsigelser i byggeprosesser bedre.

For å få flere som trenger bolig inn i boligmarkedet, vil Arbeiderpartiet:
- Øke utlånsrammene i Husbanken slik at flere kan få startlån. Husbanken skal kunne brukes som virkemiddel også for førstegangsetablerere
- Gi kommunene mulighet til å tildele startlån til unge med liten egenkapital og gode inntektsutsikter
- Oppfordre kommuner å bruke «fra leie til eie» eller andre lignende initiativer som utgangspunkt i lokal boligsosial planlegging
- Gi kommunene mulighet til å fastsette disposisjonsform i boligprosjekter gjennom endring i Plan- og bygningsloven
- Øke tilskudd til kommunalt boligsosialt arbeid og etablere flere ikke-kommersielle utleieboliger
- Unngå for sterk konsentrasjon av kommunale boliger på ett område
- Fryse BSU-ordningen (Boligsparing for ungdom) på 25.000 kroner i året, og 300.000 kroner totalt og begrense ordningen til å gjelde førstegangs boligkjøp
- Styrke leietakeres rettigheter og tilrettelegge for et mer profesjonelt leiemarked med økt mulighet for kontroll og tilsyn
- Sikre bedre innløsningsrett for tomtefestere slik at flest mulig kan eie grunn til eget hus eller egen hytte.