Slag i retten om ansiennitetsprinsippet

I dag møtes Selvaagbygg og seks ansatte med Fellesforbundet i ryggen i Oslo Tingsrett for å få avgjort om entreprenørselskapets fravik av ansiennitet betyr usaklig oppsigelse.

Fakta om nedbemanningene i Selvaagbygg:

• Det har skjedd en betydelig nedgang i selskapets byggevirksomhet: Fra et omsetningsnivå på 100 mill kroner per måned for vel ett år siden, ligger selskapet nå på et omsetningsnivå på 30 mill kroner per måned med ytterligere nedgang av arbeidsmengden etter nyttår.

• Det har skjedd en vesentlig dreining i oppdragenes karakter: Bygging av leiligheter i Oslo gjennom egenutviklede prosjekter, som historisk har vært Selvaagbyggs hovedområde, er tilnærmet stoppet opp. Parallelt har Selvaagbygg økt satsingen på det eksterne markedet hvor Selvaagbygg nå har oppdrag bl.a. med bygging av hoppbakke, kontor, lager- og logistikkbygg.

• Den dramatiske nedtrappingen i boligmarkedet kombinert med en vesentlig omlegging i virksomheten, har gjort det nødvendig å tilpasse både størrelsen på bemanningen og kompetansen til markedets behov.

• Oppdragene i det eksterne markedet betinger en dreining av behov for kompetanse både på håndverker- og funksjonærsiden.

• Arbeidsstokken på håndverkersiden er redusert med 111 personer fra 272 til 161 siden 01.01.08. Oppsigelser er gjennomført i flere omganger.

• Selskapet ser behov for ytterligere nedbemanning av 30-40 personer etter nyttår på grunn av fallende oppdragsmengde.

• Følgende utvalgskriterier er anvendt ved nedbemanningene: Kvalifikasjoner for stillingen, ansiennitet i Selvaag og sosiale forhold.

• Selskapet har i forbindelse med nedbemanningene har gitt tilbud og inngått avtaler om fristilling i oppsigelsestiden, ansiennitetstillegg, tilbud om ekstern karriererådgivning og økonomisk rådgivning, samt tiltak knyttet opp til AFP.

Det er seks ansatte i Selvaagbygg som har gått til sak fordi de hevder seg usaklig oppsagt. Fellesforbundet har bebudet en markering utenfor tinghuset når saken starter.

– Vi har full respekt for at ansatte går til sak for å få prøvet en oppsigelse for retten, og for at fagforeninger ønsker å markere sitt syn. Vi mener samtidig at vår vurdering er saklig. Prinsipielt handler saken om når Hovedavtalen gir anledning til å fravike ansiennitet ved oppsigelser. Med den dramatiske nedgangen Selvaagbygg har opplevd og endringene det har vært i boligmarkedet, har vi hjemmel i hovedavtalen og saklig grunnlag for å legge vesentlig vekt på bedriftens behov for riktig kompetanse, sier adm. direktør Jon-Erik Lunøe i en kommentar til rettsaken mellom Selvaagbygg og seks ansatte i selskapet.

Selvaagbygg har siden 1. januar 2008 redusert arbeidsstokken på håndverkersiden med 111 personer, eller over 40 prosent. Nedbemanningene har både skjedd gjennom naturlig avgang og oppsigelser i flere omganger. Av de oppsagte er Selvaagbygg i tvist med seks arbeidstakere som står i sine stillinger, og som har tatt ut stevning for usaklig oppsigelse.

Lunøe understreker at det er ikke har vært noen uenighet med tillitsvalgte om behovet for nedbemanning i Selvaagbygg, men om utvalgskriteriene for nedbemanning. Saken dreier seg derfor konkret om forståelsen av Hovedavtalens § 9-12, som gir hjemmel for å fravike ansiennitetsprinsippet ved innskrenkning/omlegging “når det foreligger saklig grunn”.

– Partene er prinsipielt uenige i forståelsen av denne bestemmelsen i Hovedavtalen. Gjennom behandlingen i Oslo Tingsrett får både fagforening, ansatte og selskapet muligheten til å få sitt syn prøvet, fremholder Lunøe som ser frem til å få en rettslig avklaring på saken som har pågått siden desember 2008, og som har vært en belastning for alle parter.

Mens de tillitsvalgte i Selvaag har ment at kun ansiennitet skal ligge til grunn som utvalgskriterium ved nedbemanningene, har selskapet anvendt tre kriterier, nemlig kvalifikasjoner for stillingen, ansiennitet og sosiale forhold.

– For vår del handler saken om selskapets adgang til å legge vesentlig vekt på kompetanse når det saklig kan begrunnes i markedsutviklingen, konkurransesituasjonen og selskapets virksomhet. I ytterste konsekvens handler dette om bedriftens og industriens overlevelsesevne, sier Lunøe som påpeker at Selvaagbygg har vært gjennom en dramatisk nedtrapping og omlegging av selskapets byggevirksomhet.

– På litt over ett år har selskapets månedsomsetning falt med 70 prosent. I løpet av det samme året har vi gått fra å levere standard boliger til å bygge hoppbakke, kontor, lager og logistikkbygg. Da trenger vi en annen type kompetanse. Vi mener at dette er saklig grunn til å fravike ansiennitet slik Hovedavtalen legger opp til. Selskapet har også gjennomført en saklig, grundig og kvalitetssikret prosess både i forhold til nedbemanning og kompetansevurderinger hvor de tillitsvalgte hele tiden har vært invitert til å være med, avslutter Lunøe.