Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo kommune . (Foto: Sturlason)

Skal undersøke hvordan byutvikling kan påvirke folkehelsen

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune skal sette i gang et prosjekt for å skaffe mer kunnskap om hvordan byutvikling kan påvirke folkehelsen i Groruddalen.

– Vi vil skaffe mer kunnskap om hvordan bærekraftig byutvikling kan påvirke folkehelsen, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, i en pressemelding fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

– Dette prosjektet blir koblet til vår områdepolitikk, for å bidra til at alle lokalområder i Oslo oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp, tilføyer Marcussen.

Konsulentoppdrag

Plan- og bygningsetaten har nå lyst ut et oppdrag for å få bedre kunnskap om hvordan arealplanleggingen kan påvirke folkehelsen, og hvordan dette kan påvirke et områdes sosiale bærekraft. Tilbudsfristen er 26. november, og har en økonomisk ramme rett under kr 800 000, står det i pressemeldingen.

– Når vi planlegger byen kan vi påvirke folkehelse og sosial bærekraft ved å legge til rette for fysisk aktivitet og gode nabolag. Når vi ser på områder med levekårsutfordringer, er det spesielt viktig å se hvordan vi kan planlegge slik at vi kan kompensere for levekårsulemper. Den kunnskapen vi får inn, skal også kunne brukes i planleggingen av nye boligområder, sier Marcussen.

Vil legge til rette

Arealplanleggingen kan blant annet legge til rette for nye parker og møteplasser, turstier, bekkeåpninger, gode forhold for myke trafikanter, idrettshaller/idrettsanlegg og skoler, samt gi tilgjengelighet til handel og servicefunksjoner, skriver Plan- og bygningsetaten.

– Det kan også handle om skjerming mot støy- og luftforurensning, og varierte boliger slik at flere generasjoner og mennesker i ulik livsfase kan bo i områdene, sier Marcussen.

Grodruddalsatsingen

Avdelingsdirektør Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Foto: Rolf Sandnes/Plan- og bygningsetaten.

I oppdraget skal konsulentene gå gjennom tilgjengelig

forskning og undersøkelser, samt at de skal hente inn erfaringer fra bydeler og brukere i Groruddalen. Prosjektet er en del av Groruddalssatsingen, med finansiering fra Helsedirektoratet, og skal være ferdig innen 1. mai 2019.

– For oss i Plan- og bygningsetaten er det viktig å finne ut hvordan byplanleggingen kan understøtte en positiv, helsefremmende utvikling i utsatte områder, forklarer avdelingsdirektør Morten Wasstøl.

– Kunnskapen vi får gjennom prosjektet, skal blant annet hjelpe oss til å motvirke negative utviklingsprosesser når vi planlegginger nye boligområder. Er det for eksempel sammenhenger mellom belysning, bruk og om folk føler seg trygge, og hvordan påvirker plassering av tjenester og utforming av utearealer bruk og tilfredshet? Dette er faktorer vi kan påvirke gjennom planleggingen, og som kan gjøre folks nabolag til bedre steder å bo, fortsetter han.

Aktive beboere

Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten for å gjøre det enda bedre å bo og vokse opp i Groruddalen. Hensikten med satsningen er å få flere beboere i disse områdene til å bli økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i både lokalsamfunn og storsamfunn.

141.000 mennesker

Groruddalssatsningen startet i 2007 og ble i 2016 forlenget med ti nye år. Hovedmålet for 2017 – 2026 er å bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Groruddalen, der behovene er størst. Totalt bor det 141 000 mennesker i Groruddalen, fordelt på bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.