Brann som sprer seg i fasaden, kan få store konsekvenser for rømning og redning. Foto: Pixabay

SINTEF Byggforsk: Unngå brannspredning i fasader

Riktig prosjektering og utførelse kan redusere risiko for at brann sprer seg via fasader. Byggforskserien gjør rede for ulike brannscenarioer og anbefaler tiltak.

Bygninger skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i bygningen, for materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold.

Byggforskseriens anvisning 520.310 Brannspredning via fasader er revidert og beskriver hvordan prosjekterende kan vurdere risiko for brannspredning via fasader, gjør rede for ulike brannscenarioer og anbefaler tiltak for å hindre at brann sprer seg via fasader. Anvisningen tar utgangspunkt i de preaksepterte ytelsene gitt i veiledningen til TEK 17.

Brann som sprer seg i fasaden kan få store konsekvenser for rømning og redning. En brann kan spre seg på flere ulike måter i fasaden:

  • brannspredning i selve fasaden
  • brannspredning fra et vindu til vinduer i etasjen over
  • brannspredning mellom fasader og vinduer
  • brannspredning via undersiden av balkonger og svalganger
  • brannspredning via balkonger
  • brannspredning til kaldt loft via fasaden

Kombinasjonen av oppbygning og materialbruk er viktigere enn hvilke egenskaper de valgte produktene har hver for seg. For eksempel kan brannen spre seg i ventilerte hulrom bak kledningen selv om overflatene i hulrommet er ubrennbare.