Øst eller vest for jernbanen gjennom Hamar. Statsminister Erna Solberg sier hun vil lytte til lokale politikere som vil svinge mot øst. Illustrasjon: Jernbaneverket

Regjeringen vil ha utredning av det østlige dobbeltsporalternativet gjennom Hamar

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte fredag Hamar. Budskapet der var ifølge Hamar Arbeiderblad at regjeringen foretrekker det østlige alternativet for dobbeltspor gjennom byen.

Hamar Arbeiderblad melder at regjeringen foretrekker dobbeltspor i øst med stasjon ved Vikingskipet, men at regjeringen ønsker ytterligere utredninger av både øst- og vestalternativet.

– For oss er det viktig å lytte til hva politikerne i byen mener, og de vil ha et dobbeltspor i øst. Det er en vanskelig beslutning å ta, men vi vil lytte til lokale politikere og hva de mener, og derfor vil vi nå ha flere utredninger av både øst og vestalternativet før vi tar en endelig beslutning. Det betyr altså at vi vil vite mer om konsekvensene av å legge dobbeltsporet i øst, blir statsminister Erna Solberg sitert på av Hamar Arbeiderblad etter en pressekonferanse på Hamar fredag.

Kommunestyret i Hamar har tidligere gått inn for det østlige alternativet, mens Bane NOR mener at kun vestlig korridor oppfyller nasjonale og regionale føringer for byutvikling.

I en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, uttaler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner at regjeringen er positiv til kommunens vedtak om ny plassering av Hamar stasjon og dobbeltspor Sørli–Brumunddal gjennom Hamar kommune.

– Men vi kan ikke godkjenne kommunedelplanen nå. Vi ønsker å lytte til lokaldemokratiet i en så viktig sak for Hamars videre utvikling. Det er behov for noe ytterligere informasjon, og derfor ikke mulig å fatte endelig beslutning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Det er uenighet om plassering av ny jernbanestasjonen på Hamar, og saken har skapt stort folkelig engasjement. Kommunen har vedtatt et østre alternativ der stasjonen plasseres ved Vikingskipet. Bane NOR og fylkesmannen har fremmet innsigelser til dette alternativet, og ønsker et vestre alternativ og dagens stasjonsplassering.

– Hvor den nye jernbanestasjonen blir liggende, vil få stor betydning for byutviklingen på Hamar. Regjeringen er positiv til alternativ øst, som er Hamar kommunes prioriterte alternativ. Dette alternativet er imidlertid ikke tilstrekkelig utredet, sier Sanner.

Det er blant annet usikkert hvilke virkninger alternativ øst vil ha for byutviklingen, kostnader til gjennomføring og hvilke avbøtende tiltak som vil bli nødvendig for å beskytte viktige naturområder og kulturlandskap. Det er derfor behov for en revidert planprosess og ytterligere utredninger før planen kan sluttbehandles.

– Jeg er opptatt av å få fram et bedre faglig grunnlag for beslutningen, og ber om at et revidert forslag for begge alternativer blir utarbeidet og behandlet etter vanlige regler, sier Sanner og slår fast at denne prosessen ikke vil forsinke arbeidet med InterCity-strekningen gjennom Hamar eller etableringen av en ny stasjon.