Regjeringen skal nå avgjøre Hamars jernbaneframtid. Illustrajon: Jernbaneverket.

Regjeringen skal avgjøre Hamars jernbaneframtid

Onsdag vedtok kommunestyret i Hamar med klar røst å gå inn for det østlige trasevalget for framtidig jernbane. Det betyr at Hamars jernbaneframtid nå er i departementenes og regjeringens hender.

Det er ingen stor overraskelse at kommunestyret i Hamar ville gå for jernbanetrasé i øst, med ny stasjon ved Vikingskipet.

Hamar Arbeiderblad melder at 25 representanter stemte for det østlige alternativet, 14 for det vestlige og sju for det midtre alternativet.

Da det ble klart at østalternativet ville få flertall, valgte resten av kommunestyret bortsett fra en representant å stemme for øst-løsningen, skriver avisa.

Jernbaneverket står på innsigelsene

Jernbaneverket har varslet innsigelse mot det østlige alternativet. Dermed er det klart at saken til slutt skal avgjøres av regjeringen.

- Vi registrerer at det ble et vedtak i Hamar for en løsning som Jernbaneverket og Fylkesmannen i Hedmark har fremmet innsigelser mot. Nå skal vi gjennom en megling og videre til departementene som avgjør dette etter hvert, sier Lars Eide planleggingssjef i Jernbaneverket for Sørli-Brumunddal til Byggeindustrien.

Partene hadde allerede før vedtaket i kommunestyret startet en megling om de store spørsmålene uten å komme til enighet. Jernbaneverket har opprettholdt sine innsigelser mot både øst- og midtalternativet.

- Jernbaneverket mener vestløsningen mot Mjøsa med enten bru eller kulvert er de beste løsningene, sier han.

Eide påpeker at han mener vestalternativet oppfyller de regionale og nasjonale føringene for miljøvennlig byutvikling og med et kollektivknutepunkt i sentrum er best. Med en stasjon i sentrum reduserer man bilbruken, noe som er et viktig mål for Stortinget.

- I dette ligger det et godt passasjergrunnlag og at vest oppfyller alle krav til en moderne jernbane, inklusive gode løsninger for godstransporten som er en viktig faktor i dette bildet, sier han.

- Er det ikke teknisk mulig å få en god løsning for godstransporten med et østlig alternativ?

- Slik planforslaget ligger ute er det en dårlig løsning for gods. Da må man legge inn mer i østalternativet, sier han.

Ulike syn på byutvikling

- Politikerne i Hamar sier selv at dette er et særdeles viktig byutviklingsprosjekt. Det samme sier Jernbaneverket. Hvorfor blir det krasj her?

- Jernbaneverket mener eksisterende bysentrum har størst potensial for videreutvikling av byen til et mer dynamisk og vekstkraftig sentrum i framtiden. Det får vi etter vår mening med en jernbanestasjon der den er plassert i dag. Det gir det største passasjergrunnlaget. Både Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen støtter vårt faglige syn på sentrumsutvikling og hvor en framtidig stasjon bør ligge, sier han.

- Hamar er ingen gigantby. Kan en stasjon ved Vikingskipet medføre så store konsekvenser for passasjergrunnlaget?

- Vi mener at den ekstra kilometeren fra det som er dagens stasjon vil få de konsekvensene. Det er begrenset vekst i Hamar by i dag og hvis man skal skape et dynamisk bysentrum i framtiden, mener vi at man må konsentrere innsatsen mot ett sted i byen og ikke spre veksten. Det bor og arbeider mer enn 6 ganger så mange mennesker i vest enn øst, innenfor en radius på 600 meter, sier han.

- Er midtalternativet som Hamar helst ønsker teknisk dødt?

- Alt er mulig å bygge for penger, men vil være en komplisert og kostbar løsning. Det er kostnadene har gjort at vi har fremmet innsigelse mot midtalternativet. Alternativet vil bli cirka tre milliarder kroner dyrere uten lokk. I tillegg må mye av dagens sentrum rives før det blir bygd opp igjen. Alternativet blir uforholdsmessig dyrt, sier Eide.

Sikter mot kommunegrensa 2024-25

Det foreligger nå et kommunedelplanvedtak i Stange kommune. Det betyr at Jernbaneverket nå planlegger utbygging av InterCity Dovrebanen til Hamars kommunegrense.

- Vi kommer til å jobbe for dobbeltspor til Hamar i 2024-25. Det er det som står i gjeldende NTP, så får vi se hvordan status er når ny NTP er ferdigbehandlet til sommeren og hvordan rekkefølgen blir, sier han.

- Hvor lang forsinkelse vil vedtaket i Hamar medføre?

-Det er umulig å si. Det blir en NTP-sak. Det er den som vil si noe om rekkefølgen videre. Det vil vi vite mer om til sommeren når vi får en ny NTP, sier Eide.

Også nord for Hamar er det mange som venter på dobbeltspor og regjerningen har hatt som uttalt ambisjon å bygge InterCity til Lillehammer i nord innen 2030.

- En forsinkelse i Hamar vil vel ikke være positivt for veien videre nordover?

- I utgangspunktet skal man bygge sørfra og nordover. Men hvis man ikke får noe vedtak i Hamar, må man vurdere hvordan man tar det videre. Det vil NTP styre. Da vil vi vite mer om rekkefølgen, poengterer han.

Eide opplyser at det blir et nytt meglingsmøte 11. januar mellom Jernbaneverket, Hamar kommune og Fylkesmannen i Hedmark. Deretter vil saken raskt bli sendt til departementene for behandling.