Styrtregn i Oslo høsten 2014. Kumlokket i Stensberggaten danser på grunn av overvann.Foto: Svanhild Blakstad

Regjeringen vil gi kommunene et klimaløft

Regjeringen har satt av 100 millioner kroner i støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner i 2016.

– Kommunene spiller en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet. Målet er at den nye støtten til klimasatsing skal kunne gi betydelige reduksjoner i utslippene av klimagasser lokalt, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

– Dette tiltaket ønsker vi velkommen. Vi har jobbet for en slik ordning i mange år, sier Kjetil Bjørklund, klimafagsjef i KS (KS).

Større behov

Bjørklund presiserer at dette bare må være en start.

– Det er betydelig større behov ute i kommunene, men det er viktig at man nå får startet opp. Kommunene har begrenset med virkemidler og trenger tilskuddsordninger, sier Bjørklund i en kommentar til NTB.

De 100 millioner kronene som regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti nå setter av til støtteordningen som har fått navnet «Klimasats», skal gå til konkrete prosjekter som gir utslippsreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet i norske kommuner. Deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak, og til nettverk og erfaringsdeling.

Mindre bilbruk

– Vi må ha med kommunene på laget for å få redusert Norges utslipp av klimagasser. De kan for eksempel legge til rette for mindre bilbruk gjennom arealplanlegging og er meget viktige for å få til andre konkrete klimatiltak. Vi gleder oss derfor til mange gode søknader fra kommuner og fylkeskommuner, understreker Helgesen i en pressemelding.

Tidligere denne uka sa alle partiene på Stortinget unntatt Frp et klart ja til en ny lov som vil gi kommunene hjemmel til å opprette lavutslippssoner.

I fjor la Riksrevisjonen fram en rapport som viser at Folkehelseinstituttets grenseverdier for NO2-forurensing brytes i alle kommuner som måler dette.

– Nå må kommunene søke og vise at de er på ballen, oppfordrer Bjørklund.

Stortinget legger opp til at ordningen skal vare i minst fem år, med nye midler hvert år. (©NTB)