Illustrasjonsfoto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

Illustrasjonsfoto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

Regjeringen foreslår å skjerpe reglene for innleie - men lover overgangsordning

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) går videre med den varslede innskjerpingen av innleiereglene, men ikke alt trer i kraft umiddelbart.

I en pressemelding fredag skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet at regjeringen «har forståelse» for at det er behov for tid til innretting etter de nye reglene.

Det vil derfor komme på plass overgangsordninger for allerede bindende kontrakter og innleieforhold.

En løsning kan også være å fase inn de ulike innstrammingene over tid.

I tillegg vil regjeringen vurdere særreguleringer på enkelte områder, blant annet i helsevesenet.

Hovedgrepene i lovforslaget som nå er lagt fram, er:

* En generell innstramming i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak, ved å oppheve adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter».

* En styrking av innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter en viss tid.

* En presisering av skillet i lovverket mellom innleie og entreprise, for å unngå at innleie «feilklassifiseres» som entreprise.

* En godkjenningsordning for bemanningsforetak, med utvidede dokumentasjonskrav for å kunne leie ut arbeidskraft, og strengere sanksjoner og konsekvenser ved brudd.

NHO advarer

I høringen om de nye reglene advarte spesielt NHO mot konsekvensene.

NHO-direktør Nina Melsom mener regjeringen nå fratar bedriftene helt nødvendig fleksibilitet.

– De nye reglene vil gjøre det ekstremt vanskelig, særlig for små- og mellomstore bedrifter over hele landet, å drive i mange bransjer. Det er allerede et skrikende behov for arbeidskraft i norske bedrifter, og disse innstramningene gjør vondt verre, sier hun.

I Oslo, Viken og tidligere Vestfold har regjeringen varslet totalforbud mot innleie fra bemanningsbyrå til byggenæringen.

– Dette er å skyte spurv med kanon. Et totalforbud vil være svært inngripende og uforholdsmessig strengt og betyr enorme kostnader for bedriftene. Mange av dem har inngått kontrakter som varer i flere år, advarer Melsom.

LO jubler

LO-nestleder Steinar Krogstad mener derimot at skjerpingen er nødvendig. Han mener det i dag er «løsarbeidertilstander» i norsk arbeidsliv.

– I deler av arbeidslivet har vi sett at bruken av innleid arbeidskraft har fått bre om seg. Arbeidsfolk har måttet betale prisen for det. Det blir det slutt på nå. Forbud mot innleie og regjeringens foreslåtte innstramminger er høyst nødvendig og vil øke andelen fast ansatte, og styrke det organiserte og seriøse arbeidslivet, sier Krogstad.

– Vi støtter helhjertet opp om innstramming av innleieregelverket, fastslår han.

Dropper toårsregel

Hos Rødt er mottakelsen blandet. Emma Watne, som for tida representerer Rødt i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, biter seg spesielt merke i at regjeringen har droppet toårsregelen som ble foreslått i høringen om saken i vinter.

Forslaget var da å gi innleide fra bemanningsforetak rett til fast ansettelse hos innleier etter to år. I dag inntrer retten etter henholdsvis tre eller fire år avhengig av grunnlaget for innleien. Nå foreslår regjeringen å droppe toårsregelen og i stedet legge en treårsregel til grunn.

– Det er skuffende. En innstramming på dette feltet er viktig for å sikre retten til heltid, sier Watne.

Hun beskylder regjeringen for å ha fått kalde føtter og la seg skremme av arbeidsgiverne.

I lovforslaget kommer det likevel fram at dagens fireårsregel vil falle bort, ettersom regjeringen foreslår å oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter.

Her kan du lese hele proposisjonen