Rambølls administrerende direktør Ole-Petter Thunes (midten), hadde med seg rapporten "Bærekraft i praksis" da han nylig besøkte Skifts podcast "Klimaoptimistene", ledet av Erik Solheim og Jens Ulltveit-Moe. Foto: Rambøll

Rambølls administrerende direktør Ole-Petter Thunes (midten), hadde med seg rapporten "Bærekraft i praksis" da han nylig besøkte Skifts podcast "Klimaoptimistene", ledet av Erik Solheim og Jens Ulltveit-Moe. Foto: Rambøll

Rapport: Mange sliter med å få gjennomført bærekraftstrategien i praksis

Norske virksomheter har tydelige bærekraftstrategier, og har knyttet disse til den øvrige forretningsvirksomheten. Samtidig sliter mange med å få gjennomført strategien i praksis. Det viser Rambølls undersøkelse «Bærekraft i praksis 2021».

– Fine ord, ambisjoner og mål er ikke nok for å skape de endringene som kreves for å nå nasjonale og internasjonale bærekraftsmål, sier Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll, i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at grunnlaget for å jobbe strategisk godt i praksis er til stede med en god kultur for bærekraftig innsats.

– Utfordringen ligger i overgangen fra strategi til praktisk gjennomføring og oppfølging. Dersom private virksomheter skal realisere sine ambisjoner og mål kreves et betydelig løft av interne strukturer, påpeker Rambøll.

Rambølls undersøkelse viser at 7 av 10 virksomheter har integrert bærekraft i øvrig forretningsstrategi, noe som antyder at mange virksomhetene har en helhetlig tilnærming til bærekraft og ser muligheter i lys av egen kjernevirksomhet. Samtidig rapporterer 3 av 10 at mangel på kapasitet og rett kompetanse og svak organisasjonskultur hindrer gjennomføring av bærekraftinnsatsen.

– Gitt bølgen av nye reguleringer og standarder innen både miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft er det godt å se at private virksomheter har strategiske ambisjoner. Samtidig er ikke flotte ord, ambisjoner og mål tilstrekkelig for å skape de faktiske endringene som kreves for at privat sektor bidrar aktivt til å nå egne ambisjoner og nasjonale og internasjonale bærekraftsmål. Like, om ikke mer interessant, er hvordan de norske virksomhetene implementerer og følger opp sine strategier, sier administrerende direktør i Rambøll, Ole-Petter Thunes.

På tross av at det jobbes godt med å utvikle tydelige bærekraftstrategier i norske virksomheter, viser undersøkelsen at virksomhetene opplever interne og eksterne utfordringer for å lykkes med gjennomføring av strategiene.

– Internt i virksomhetene opplever store deler av privat sektor å ha en kultur for bærekraft med god støtte til å gjennomføre strategiske ambisjoner. Utfordringene oppleves å være manglende kapasitet og nødvendig kompetanse, og det er heller ikke gode nok systemer og prosesser, eller måltall for oppfølging, KPI’er. 35 prosent virksomhetene opplever for eksempel å ikke ha nok menneskelige ressurser for å gjennomføre bærekraftinnsatsen, og 3 av 10 peker på manglende KPI’er, prosesser, systemer og kompetanse. Dette viser at det kreves et løft i interne strukturer dersom virksomhetene skal evne å gjennomføre sine strategiske ambisjoner og mål, kommer det frem i rapporten.

Selv om det foreligger interne barrierer for gjennomføring av bærekraftinnsatsen, er det likevel eksterne faktorer som pekes på som de aller største utfordringene for å lykkes. Over halvparten av virksomhetene i Bærekraft i praksis er bekymret for den økonomiske lønnsomheten ved implementering av bærekraftstiltak. Videre mener virksomhetene at det mangler gode nok universelle rammer og standarder for bærekraft i næringslivet.