Protester mot nye vindkraftanlegg

Flere organisasjoner klager på konsesjonene til fire nye vindkraftanlegg i Sør-Trøndelag. Olje- og energiministeren får dermed nok en omstridt vindkraftsak på sitt bord.

FAKTA om vindkraft

* Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til fire vindkraftanlegg i Snillfjord og på Frøya i Sør-Trøndelag.

* Anleggene vil samlet produsere 1,4 TWh. Det er over halvparten av Trondheims årlige strømforbruk.

* Miljøorganisasjoner og enkeltpersoner har påklaget konsesjonene til Olje- og energidepartementet. Utbyggingene gir store skader for urørt natur og fugleliv, mener klagerne.

* Fire tidligere konsesjoner til vindkraftanlegg på Fosenhalvøya nord for Trondheimsfjorden er også påklaget til departementet. En endelig avgjørelse i disse konsesjonssakene er ventet innen utgangen av året

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i sommer konsesjon til fire nye vindkraftverk i Snillfjord og Frøya i Sør-Trøndelag, samt en ny kraftledning.

Tidligere har NVE gitt konsesjon til fire vindkraftanlegg på Fosen og i Namdalen. Konsesjonene ble påklaget av reindriftsnæringen, miljøorganisasjoner og andre og ligger nå til klagebehandling i Olje- og energidepartementet. Statsråd Ola Borten Moe (Sp) skal på befaring til Fosen mandag. En avgjørelse i klagesaken er ventet innen utgangen av året.

Motstand

Nå havner også de planlagte vindkraftanleggene i Snillfjord sør for Trondheimsfjorden på statsrådens bord. Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norsk ornitologisk forening, organisasjonen Vern Naturarven, Forum for natur og friluftsliv i Sør-Trøndelag og flere andre organisasjoner og enkeltpersoner har påklaget konsesjonene.

Vindkraftverkene i Snillfjord har store negative virkninger for inngrepsfri natur, biologisk mangfold og friluftsliv, skriver Norsk ornitologisk forening (NOF) i sin klage på konsesjonene.

NOF mener NVE ser bort fra ny kunnskap om hubro i området. Hubro er rødlistet som sterkt truet.

– Vi er ikke prinsippmotstandere av vindkraft. Men vi trenger en samlet plan som sikrer at vindkraftanlegg ikke ødelegger viktig norsk natur, sier generalsekretær Kjetil Solbakken i NOF til NTB.

Fordelene større

NVE vedgår selv at vindkraftverkene med tilhørende kraftledninger er vesentlige inngrep. De reduserer inngrepsfrie naturområder med til sammen 80 kvadratkilometer. Men de samlede virkningene er likevel akseptable når de veies opp mot fordelene knyttet til fornybar energi og forsyningssikkerhet, mener NVE.

Utbyggerne, Zephyr, Statkraft Agder Energi og NTE energi, vil nå få kommentere klagene som er kommet inn. NVE vil så vurdere klagene før de sendes over til Olje- og energidepartementet. En endelig avgjørelse vil tidligst komme i løpet av neste år.

Samlet vurdering

Et av ankepunktene fra Norsk ornitologisk forening er manglende utredning av samlet effekt av utbyggingene. Det er i strid med anbefalingene fra den internasjonale Bernkonvensjonen, mener NOF.

– De planlagte vindkraftanleggene i Snillfjord og på Fosenhalvøya må sees i sammenheng, blant annet for å å vurdere samlet effekt på havørnbestanden, sier Anne Kolstad i NOF.

– Norge har internasjonalt ansvar for havørn. Kysten av Midt-Norge er svært viktig for bestanden. Samlet effekt av alle vindkraftanleggene på Fosen, Hitra, Frøya og i Snillfjord kan være svært ille for havørnbestanden. Men det er ikke gjort noen utredning av den samlede effekten, sier Kolstad.

Også fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Direktoratet for naturforvaltning har tidligere bedt om en helhetlig, regional vurdering av den samlede virkningen av de mange vindkraftutbyggingene i Midt-Norge. (©NTB)