Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Prosjekt Norge starter nytt forskningsprosjekt

Prosjekt Norge skal nå starte opp et nytt forskningsprosjekt innen samhandling og samspill.

Bjørn Andersen
Bjørn Andersen

– Prosjekter innen BAE-næringen har ofte vært kjennetegnet av til dels høyt konfliktnivå og tvister mellom byggherrer, entreprenører og prosjekterende rådgivere. Dette har gått utover produktivitet og konkurranseevne til aktørene i næringen, så vel som tap av omdømme og lav attraktivitet som arbeidsplasser for neste generasjon høyt kompetente nøkkelressurser. Heldigvis skjer det ting i næringen og det er mange igangsatte aktiviteter som skal stimulere til bedre samarbeid, samhandling og samspill mellom de ulike aktørene. En rekke nye kontraktuelle gjennomføringsmodeller utprøves og brukes innen næringen, så som eksempelvis samspillsbaserte totalentrepriser, sier senterleder og professor Bjørn Andersen.

Egil Skavang. Foto: Trine Hisdal/Tinagent

Egil Skavang. Foto: Trine Hisdal/Tinagent

– Forbedringspotensialet er stort, men det er behov for en systematisering og kartlegging av begreper og modeller så vel som dokumentasjon og konsistente målinger av effekter av samhandling og samspill i prosjekter innen BAE-næringen, sier Egil Skavang, som sammen med Marstrand as er initiativtager til prosjektet.

Oppstart 8. mars
Med dette bakteppet har Prosjekt Norge igangsatt et eget forskningsprosjekt med tittel «Samhandling og samspill i prosjekter» for BAE-næringen. Denne satsningen ble formelt vedtatt i styret til Prosjekt Norge i oktober 2023 og initierte et forprosjekt som identifiserte sentrale problemstillinger og begreper.

Prosjektet blir forankret i næringen ved at utvalgte virksomheter utgjør en partnergruppe som følger prosjektet tett.

Hovedprosjektet hadde oppstart 8. mars på BI, sammen med den foreløpige partnergruppen. Disse er representanter for byggherrer, riksdekkende entreprenører, prosjekterende arkitekter og rådgivere, og bransjeforeninger. Hovedprosjektet vil gjennomføres i løpet av 2024 og 2025.

De trekker frem fire hovedtemaer i prosjektet:

  • Begrepsapparat, definisjoner og metodikk: Beskrive omforent forståelse av hva det vil si å anvende samspill som gjennomføringsmodell
  • Kvantitative analyser: Se om vi kan skape en forutsigbarhet rundt kost og tidsutvikling, og definere en baseline, og innhente karakteristika og størrelser fra eksempler på samspillsgjennomføringer
  • Kvalitative analyser: Kartlegge prosessen, suksessfaktorer og fallgruver i gjennomføring av samspill i prosjekteksemplene
  • Læringsmodeller, implementering og trening: Sørge for at BAE får kontinuerlig opplæring og forståelse for gevinstene av samspill, anbefalte metoder, «timing», forarbeider osv.
Jon Lereim. Foto: Svanhild Blakstad

Jon Lereim. Foto: Svanhild Blakstad

– Med etablerte definerte begreper og metodikk gjennomføres undersøkelsene på faktiske gjennomførte og pågående prosjekter (Case-prosjektene) som de deltagende partnerne og andre har meldt inn. Disse er vurdert som interessante og viktige eksempler på hvordan samhandling/samspill fungerer, eller ikke har fungert, men identifiserer tydelige forbedringsområder, sier prosjektleder og professor Jon Lereim.

Bidra aktivt
Prosjektet gjennomføres med faglige akademiske ressurser fra BI, NTNU, og NTNU Samfunnsforskning, samt rådgivere og analytikere fra Marstrand og ES Consulting.

Daniel André Eriksen, daglig leder i Prosjekt Norge. Foto: Svanhild Blakstad

Daniel André Eriksen, daglig leder i Prosjekt Norge. Foto: Svanhild Blakstad

– De deltagende partnerne skal bidra aktivt i analyser og diskusjoner av funn og observasjoner i case-prosjektene for å sikre god overføringsverdi til sine egne prosjekter og næringen for øvrig, og gjennomføring av forbedringstiltak i sine respektive organisasjoner, sier daglig leder i Prosjekt Norge, Daniel André Eriksen.

Partene understreker at prosjektet er skalerbart, og det er plass til flere deltagende partnere.