Prosjekt for lagring av CO2 sikter mot pilottesting

CO2 Capture Project har lansert andre fase av et viktig strategisk prosjekt for å utvikle teknologier som kan redusere utslipp av klimagasser. Hydro er ett av åtte selskaper som deltar i dette felles industriprosjektet.

CO2 Capture Project har som oppgave å utvikle teknikker for oppfanging og geologisk lagring av CO2 fra bruk av energi basert på fossilt brensel. Denne måten å fange opp og lagre CO2 på blir sett på som en stadig viktigere mulighet til å redusere klimagassutslipp. I første fase av CO2 Capture Project ble 50 millioner US-dollar brukt på å utvikle ulike teknologier som kan redusere kostnadene ved å fange opp CO2 og sikre at det er mulig å få til en sikker geologisk lagring av CO2. Åtte selskaper deriblant Hydro har sammen med statlige myndigheter i USA, EU og Norge samarbeidet om styringen og finansieringen av denne teknologiutviklingen. Første fase ble fullført i 2004, og et sammendrag av de oppnådde resultatene er tilgjengelig på nettsiden til CO2 Capture Project, www.co2captureproject.org Andre fase i prosjektet har nå startet. På bakgrunn av resultatene fra første fase skal det legges til rette for ulike typer teknologier som kan være klare til pilottesting innen utgangen av 2007. Andre fase skal også etter planen demonstrere at geologisk lagring av CO2 er trygt, og at det kan gi gode muligheter til reduserte klimagassutslipp.