Et solid grunnlag for produktdatamaler (PDT) for byggevarer vil utgjøre et digitalt hopp for byggenæringen, mener Boligprodusentene-direktør Per Jæger.

Per Jæger: - Dette er I’en i BIM

BNL og Boligprodusentenes Forening satser nå kraftig på å sammenstille såkalte Product Data Templates for byggenæringen. Boligprodusentene-direktør Per Jæger beskriver arbeidet som en viktig brikke i digitaliseringsarbeidet og avgjørende for at næringen skal kunne utføre nøyaktige livssyklusberegninger.

Ved hjelp av produktdatamaler, ofte kalt Product Data Templates eller bare PDT, kan produktinformasjon struktureres for bruk i en digitalisert byggeprosess. For hver produktgruppe utvikles det en PDT som beskriver hvilke egenskaper som skal være deklarert og hvordan disse egenskapene skal måles eller beregnes. Leverandørene benytter disse malene når de legger inn informasjon om produktene sine.All informasjon om produktene skal være maskinlesbar og kunne benyttes i en heldigital byggeprosess med kobling til bygningsinformasjonsmodeller (BIM).

– Dette er I’en i BIM, understreker administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. Jæger leder også standardiseringskomiteen SN/K 374 - Produktdatamaler for byggevarer i Standard Norge.

BNL har kjøpt ut rundt 250 produktdatamaler som CoBuilder har utviklet, og ved hjelp av denne avtalen med CoBuilder og en avtale med Byggtjeneste, kan nå bransjeorganisasjonen lede arbeidet med å skape et åpent tilbud om PDT’er til den norske bygg- og anleggsnæringen.

– At vi har frikjøpt de 250 PDTene fra CoBuilder er det ene fantastiske vi har i dette. Det andre er at Byggtjeneste har gjort masse jobb på ETIM. Med disse to delene er vi allerede godt i gang, sier Jæger fornøyd.

ETIM (ElektroTechnisches InformationsModell) er en internasjonal modell som standardiserer produktdata for elektriske produkter og installasjoner. Byggtjeneste leder det norske arbeidet for å koble egenskapene i ETIM med BuildingSMARTs bibliotek av objekter (BSDD), og etablerer en datastruktur som skal brukes i norske produkt- og informasjonsdatabaser.

– Viktig for næringen

I høst startet arbeidet med å samle og systematisere informasjonen fra de kildene som Byggenæringens Landsforening og Boligprodusentenes Forening har tilgang til. Arbeidet koordineres av en komite i Standard Norge SN/K 374.

– Dette er viktig for næringen vår. Boligprodusentene er blant de som har kommet lengst i å bruke 3D og tegning på data. Vi ser nå at vi ikke har greid å levere strukturert digital informasjon om materialer og materialegenskaper. Vi har laget haugevis med papirdokumentasjon, men jeg er overbevist om at ingen har oversikt over alt. For at vi skal lykkes med å utvikle de digitale produktdatamalene, må vi få med oss alle fagekspertene innenfor de ulike produktgruppene. Det er fagekspertene som må bestemme hvilke egenskaper og hvilken informasjon som skal oppgis for hver produktgruppe, sier Jæger.

Boligprodusentene-direktøren håper at de omtrent 250 produktdatamalene som BNL har kjøpt av CoBuilder, vil være gjennomgått og godkjent før sommeren 2019. For å komme i mål med dette og det omfattende arbeidet som kommer etter, må produsentene engasjere seg og bidra med sin kompetanse.

– Innenfor alle de områder hvor vi har produkter, trenger vi eksperter, understreker Jæger.

Han er overbevist om at slike digitale produktdatamaler er avgjørende for å lykkes med det digitale skiftet, og han mener absolutt at næringen må investere de nødvendige ressursene for å få det til. Blant annet tror Jæger at gode PDT’er vil gi nye muligheter for produsentene for å selge produktene sine.

– Denne informasjonen vil lede til innovasjon i byggenæringen. Vi får bedre tilgang til informasjon om de ulike byggevarene og materialene, og vi kan sikre at disse har de nødvendige egenskapene som kreves i prosjektene. Vi kan lettere sammenligne og velge mellom ulike produkter, og dette vil stimulere til økt og sunn konkurranse mellom leverandørene. Bruk av standardiserte maler og digital behandling av data er også avgjørende om vi ut fra et livsløpsperspektiv skal beregne materialinnsats og klimagassutslipp fra byggene. PDT’ene gir jo grunnlag for å innhente nøyaktig, digital informasjon om miljøegenskapene til alle byggeklossene som inngår i bygget. På denne måten får vi faktabaserte beregninger, og ikke som i dag, hvor eksterne konsulenter litt tilfeldig gir poeng for det ene eller det andre. Fakta trumfer alt, slår han fast.

Digitalt hopp

Mye digitaliseringsarbeid er allerede gjort i byggenæringen. BIM har blitt normen i de fleste store prosjekter og et krav hos flere store byggherrer og entreprenører. Enkelte har også stilt krav til at byggeplassen nå skal være papirløs, og de elektroniske hjelpemidlene er mange og avanserte. Både håndholdt og såkalt wearable, eller kroppsbåret, teknologi kommer i stadig nye generasjoner, tilpasset for byggeplassen.

Verktøyene for datalagring, -behandling og -deling er dog avhengige av et godt datamateriale, og det er nettopp dette Jæger nå håper man kan få på plass med PDT-satsingen.

– Vi benytter i dag mange ulike ord og uttrykk når vi skal beskrive de ulike egenskapene til materialer og byggevarer. Men vi har ikke definert tydelig hva vi mener med hvert enkelt ord eller uttrykk, eller beskrevet sammenhengen mellom dem. For at datamaskinene skal kunne tolke all informasjonen må vi ha et felles språk i bunnen. Vi gjør nå den grunnleggende jobben med å etablere et slikt språk. På denne måten vil miljøinformasjon og annen informasjon om produkter og byggevarer kunne leses av datamaskinene. Med dette gjør vi neste hopp i bruken av data i byggenæringen, sier han.

Jæger forventer at arbeidet med PDTene vil gi oss bedre kunnskap om materialene som inngår i bygg og gjøre det vesentlig enklere å utføre livsløpsberegninger av bygg.

– Det er viktig at en samlet byggenæring slutter opp om arbeidet, og stiller krav om at vareinformasjonen struktureres i henhold til PDT utarbeidet i SN/K 374, sier han.