Oslos sykehus-fremtid

Torsdag vedtok styret i Helse Sør-Øst de videre sykehusplanene for hovedstaden - som da også vil være avgjørende for hvor og når de nye store byggene i Oslo skal realiseres.

Styret i Helse Sør-Øst vedtok allerede i 2016 at Ullevål sykehus skal legges ned – og erstattes av et nytt stort regionsykehus på Gaustad i forbindelse med eksisterende Rikshospitalet – samt at Aker sykehus skal bygge ut som et lokalsykehus. Dette ble endelig vedtatt torsdag. De store utbyggingsplanene har en kostnadsramme på enorme 50 milliarder kroner.

Disse planene har blitt møtt med stor motstand - fra flere ulike miljøer - ikke minst en rekke ansatte i helseforetaket og andre fagmiljøer. Man bestemte derfor å gå en ny runde der man så på nye momenter med Ullevål-alternativet – men det endret altså ikke at styret vil opprettholde alternativet om å legge ned Ullevål og bygge nytt på Gaustad og bygge om og utvide på Aker.

Det var en meget viktig avgjørelse som ble fattet torsdag – en avgjørelse som også vil få stor innvirkning på byggenæringens aktører. En utbygging av et nytt sykehus på Gaustad vil innebære enorme oppgaver til næringen - og blir en utbygging som blir både stor og komplisert – og som vil kreve det beste fra hele verdikjeden.

Sykehustilbudet i hovedstaden må fornyes og forberedes for fremtiden. Byen har vokst raskt i mange år – og krever et omfattende tilbud av tjenester – og man må ikke minst se til at det finnes gode nok lokaler til å ta hånd om disse oppgavene. De optimale lokalene finnes ikke i dag – og en fornying av bygningsmassen for sykehusene i Oslo er påkrevd.

En utbygging av disse dimensjoner vil naturligvis kreve mye av aktørene i både utrednings- og planleggingsfasen – og hvor og når de nye sykehusene skal realiseres, er allerede en debatt som begynner å bli meget langvarig. Men denne saken fikk sin, foreløpig, endelige beslutning torsdag – og nå tas arbeidet videre til Stortinget for behandling rundt finansieringen – slik at en realisering nå kommer stadig nærmere.

Men de som har fulgt denne saken tett over noe tid vet at ingen ting er avklart før alle elementer er på plass. Så at det kan komme nye utsettelser og fornyede alternativer er godt mulig. Ikke minst når man ser kraften i motstanden som finnes i enkelte miljøer. Det er likevel snart på tide at denne saken virkelig landes – slik at Oslo kan planlegge for gode sykehustjenester også for fremtiden. Behovet vil definitivt bygge seg videre opp i årene fremover – noe som i seg selv må være med på å få på plass en avgjørelse innen relativt kort tid.