Oslo trenger et nærdeponi for masser

Hovedstaden er og har vært gjennom en enorm utvikling. Befolkningsveksten har vært kraftig og utbyggingen massiv. Det medfører at man også har behov for å legge til rette for en slik utbygging - innen flere ulike områder. For utbyggerne, og ikke minst entreprenørene, begynner det nå å bli en stor utfordring at Oslo mangler et godt nærdeponi for masser.

Noen tror kanskje at det burde være unødvendig med egne deponier i en by som Oslo. Det er vel bare å kjøre massene til områdene rundt hovedstaden? Det er selvsagt mulig å frakte masser utenfor bygrensene – men det har også flere åpenbare ulemper.

Med en by som har opplevd en så omfattende utbygging som Oslo, er det enorme mengder masser som både må inn og ut av bygrensen slik situasjonen er i dag. For i dag finners det ikke noe godt nærdeponi som dekker behovet til den kraftige utbyggingen som finner sted i hovedstaden. Derfor må man kjøre relativt lange avstander med store lastebiler for å frakte massene til egnede deponier i nabofylkene. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) har regnet ut at kun hos én av de større entreprenørene medfører dette at 33.000 lastebillass, med en gjennomsnittlig kjørelengde på 92 kilometer i kjørelengde ut av byen i 2016, gir mer enn tre millioner kilometer kjøring med tung lastebil. Dette er ikke spesielt gunstig med tanke på bærekraft og klimapåvirkning. Med så mange kjørte kilometer fra kun én aktør, kan man bare spekulere i den totale påvirkningen på både miljøet og nærområdene om man tar med all bygg- og anleggsaktivitet som foregår rundt om i byen.

Dette er en betydelig utfordring - som har stor innvirkning på miljøet. Med så mange lastebiler på veiene er også forhold innen HMS og trafikksituasjonen noe man bør se nærmere på. EBAO har nå sendt et brev til byrådsleder Raymond Johansen der de ber kommunen komme på banen og se på mulighetene for å etablere nærdeponier innenfor bygrensen. Foreningen sier dette vil hjelpe på situasjonen - og ønsker å treffe byrådet for å diskutere temaet.

Vi håper byrådet i Oslo hører på bransjens aktører – og ser fordelene i å unngå å frakte masser så langt – og erkjenner utfordringene som ligger i denne situasjonen. Nå er det selvsagt få som ønsker å få etablert et massedeponi i nærheten av seg selv - men det bør helt klart finnes egnede områder som ikke vil forstyrre naboer for mye. Klarer man å finne en løsning på denne utfordringen vil fordelene oppveie for ulempene det gir for nærområdene å bygge opp et deponi av denne typen.

Tidligere har man hatt bedre løsninger på dette i hovedstaden – men ikke minst med omreguleringen av Huken, har dette endret seg mye - og med den forventede høye aktiviteten i Oslo – må man rett og slett finne en løsning på dette slik at man slipper disse millioner unødige kjørte kilometerne. Oslo kommune har gjort mye for å se på miljøsituasjonen innenfor byggegjerdene – nå må man også se på på frakten inn og ut av byggeplassene.