I prosjektet Ny vannforsyning Oslo skal det bygges kjørbar tunnel for vannrør fra Holsfjorden i Lier til Huseby i Oslo. Det skal også bygges vannbehandlingsanlegg i en stor fjellhall på Huseby og tunnel fra Huseby som skal kobles inn på eksisterende vannforsyningsnett i hovedstaden. Kartillustrasjon: Vann- og avløpsetaten i Oslo

Oslo kommune skal drive 19 kilometer lang tunnel med to TBMer - opplever stor entreprenørinteresse

Oslo kommune ved Vann og avløpsetaten har valgt TBM som drivemetode for den 19 kilometer lange råvannstunnelen fra Holsfjorden til Huseby.

Råvannstunnelen er en del av Ny vannforsyning Oslo, og skal ifølge Vann og avløpsetaten bli boret med to TBMer, en fra hver side. Tunnelen skal minimum ha en boret diameter på 4,5 meter. Tunnelen skal gå fra Holsfjorden i Lier kommune til et nytt vannbehandlingsanlegg som vil ligge ved Huseby i Oslo. Tunnelen vil i hovedsak gå dypt under dagens terreng, står det i prosjektkunngjøringen på Doffin.

1-1-samtaler
VAV har i juni og juli gjennomført 1-1 samtaler med interesserte entreprenører om prosjektet Ny vannforsyning Oslo og spesielt entreprisen på bygging av den 19 kilometer lange råvannstunnelen.

– Vi opplever stor interesse fra markedet for å bygge råvannstunnel med TBM. Oslo kommune har invitert til 1 til 1 samtaler, og vi har hatt interesse fra både norske og europeiske entreprenører, sier prosjektleder for råvannstunnelen, Fredrikke Syversen, som blant annet har erfaring fra TBM-delen ved Follobaneprosjektet.

Vann og avløpsetaten har ikke tatt en endelig beslutning på når konkurransegrunnlaget for råvannstunnelen blir sendt ut, men går det som byggherren planlegger blir det anleggsstart i fjerde kvartal 2020.

Falt ned på TBM
Byggeindustrien har tidligere fått opplyst at råvannstunnelkontrakten skal gjennomføres som en utførelsesentreprise med en beregnet entreprisekostand på 1,5 milliarder kroner (oppgitt i 2018). Byggherren vurderte en periode å kjøre en konkurranse der entreprenørene selv skulle velge om tunnelen skal drives konvensjonelt eller med TBM, men VAV falt altså ned på TBM.

Viktig anlegg
Oslos vannforsyning er dag i meget stor grad avhengig av Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg, som forsyner byen med 90 prosent av drikkevannet. Dette gjør at vannforsyningen er meget sårbar for hendelser som kan gjøre kilden uegnet eller som setter behandlingsanlegget ut av drift. Målet med ny vannforsyning er å sikre at Oslos vannforsyning vil gi tilstrekkelige mengder drikkevann til innbyggerne også ved svikt i vitale deler i vannforsyningssystemet, skriver VAV i kunngjøringen på Doffin.

5,5 milliarder
VAV har tidligere opplyst at Ny vannforsyning Oslo har en beregnet entreprisekostand på over 5,5 milliarder kroner, og prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av 2027. Den endelige kostnadsrammen for prosjektet er ikke klar, og vil bli fastsatt av bystyret ved politisk behandling.

Ifølge prosjektets hjemmesider er gigantprosjektet delt opp i følgende kontrakter:

Forberedende arbeider og fjellhaller: E08
Entreprise Forberedende arbeider og fjellhaller er en utførelsesentreprise (NS 8405) som omfatter fjellhaller på Huseby og tre tunneler på totalt ca. 5 km. Ca. 1,200 000 fm3 fjell . Det skal etableres tre riggområder ved henholdsvis Huseby Skipark, Husebyjordet (adkomst fra Sørkedalsveien) og på Sollerudstranda.

NB! Denne kontrakten var opprinnelig begrenset til forberedende arbeider og adkomsttunneler. Den er nå utvidet til å gjelde alle fjellarbeider på Huseby og Sollerud.

Råvannstunnel: E05
Råvannstunnelen er en utførelsesentreprise (NS 8405). Det skal etableres råvannsinntak på Vefsrud og en ca. 19 km lang overføringstunnel fra Holsfjorden til Huseby. Tunnelen vil bli boret med to TBM-er (tunnelboremaskiner), en fra hver side med minimum 4,5 m i diameter. Råvannstunnelen har ingen elektriske installasjoner, mens inntaket på Vefsrud har en inntakshall med instrumentering og en drenspumpestasjon. Strømforsyning til Vefsrud og Huseby føres frem i egne forprosjekt.

Rentvannstunnel m/rør: E06

Rentvannstunnelen er en utførelsesentreprise (NS 8405). Det skal bygges et 600 meter langt tverrslag og ca. 5 km rentvannstunnel fra Ullevål sykehus. Kontrakten inneholder også legging av rør i rentvannstunnelen, og etablere tilknytning til vanndistribusjonsnettet.

Betong og bygg: E01
Utførelsesentreprise (NS 8405). Alle betongarbeider i fjellhallene til vannbehandlingsanlegget på Huseby. Ca. 30 000 m3 betong. Driftsbygg på bakkeplan med tilhørende arbeider.

NB! Denne kontrakten omfatter nå kun betongarbeider og driftsbygg. Utsprengning av fjellhaller til vannbehandlingsanlegget er flyttet til forberedende arbeider og fjellhaller.

Maskin, rør og ventiler/SRO: E02
Levering og montering av prosessutstyr som pumper, rør, tanker, uv-aggregater, og instrumentering.

Elektro: E04
Elektroinstallasjoner over hele anlegget, reservekraft, høyspent med trafoer.

Doserings- og slamanlegg: E03
Levering og montering av doseringsanlegg for kjemikalier med pumper, tanker, rørsystemer og styring. Slamavvanningsanlegg, marmoranlegg, skruer, måleutsyr med mer.

Objektsikring: E07
Levering og montering av adgangs- og kontrollsystemer.