I prosjektet Ny vannforsyning skal det bygges kjørbar tunnel for vannrør fra Holsfjorden i Lier til Huseby i Oslo. Det skal også bygges vannbehandlingsanlegg i en stor fjellhall på Huseby og tunnel fra Huseby som skal kobles inn på eksisterende vannforsyningsnett i hovedstaden. Kartillustrasjon: Vann- og avløpsetaten i Oslo

Skal bygge 26 kilometer tunnel mellom Lier og Oslo

Alt tyder på at tunnelentreprenørene får mer enn nok å drive med i årene som kommer. 

At det blir rekordaktivitet innen vei- og jernbaneutbygging de neste årene er en kjent sak, men ikke like mange vet at også Vann og avløpsetaten i Oslo (VAV) vil ha all-time high aktivitet den neste tiårsperioden. VAVs desidert største investering knytter seg til prosjektet «Ny forsyning Oslo» som innebærer bygging av nytt vannforsyningsanlegg i fjell fra Holsfjorden i Lier kommune og inn til et nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby i Oslo.

Fire kontrakter
VAV fortalte om den enorme utbyggingen under Tunneldagene som nylig ble arrangert på Lillestrøm. 

Prosjektet har ifølge VAV en kostnadsramme på cirka 8,5 milliarder kroner, og omfatter blant annet driving av 26 kilometer kjørbar tunnel og en stor fjellhall. Byggherren ser for seg å dele prosjektet opp i fire kontrakter, en kontrakt på inntaksanlegg på Vefsrud ved Holsfjorden, en kontrakt på 19 kilometer råvannstunnel fra Vefsrud til Huseby, en egen kontrakt på en stor fjellhall med vannbehandlingsanlegg på Huseby, og til slutt en kontrakt på 5-6 kilometer rentvannstunnel fra vannbehandlingsanlegget og til påkobling eksisterende anlegg i hovedstaden. 

Avdelingsdirektør Nils Vidar Rystad i Vann- og avløpsetaten i Oslo (VAV) var invitert til Tunneldagene for å snakke om blant annet gigantprosjektet Ny vannforsyning.

– Vi ønsker ikke å legge dette ut i markedet som ett stort prosjekt, men det blir allikevel store kontrakter, sier avdelingsdirektør Nils Vidar Rystad i Vann- og avløpsetaten.

VAV planlegger byggestart i 2020 og anlegget skal være klart for prøvedrift i 2027. Konkurransegrunnlaget skal legges ut neste sommer etter en prekvalifiseringsprosess. Før den tid skal VAV blant annet avgjøre om tunnelene skal sprenges eller bores med TBM.

– Det finnes gode argumenter for begge drivemetoder, kommenterer Rystad.

50 store prosjekter i arbeid
Sjefingeniør Arild Neby i tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet kan også love rekordhøy aktivitet i årene som kommer. Bare på store veiprosjekter skal Statens vegvesen bruke 135 milliarder kroner i perioden 2018-2023.

– Ser vi på Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2018-2023, så skal hele 50 store prosjekter være i arbeid, og vi skal i denne perioden åpne 30 prosjekter, det vil si ett prosjekt cirka hver tiende uke, opplyser Neby. Han tilføyer at handlingsprogrammet omfatter bygging av 440 kilometer ny riksvei.

300 kilometer E39-tunneler
Neby kunne også opplyse at det nå er 64 pågående eller kommende prosjekter i regi av Statens vegvesen hvor det inngår tunnelbygging. Ved E39-utbyggingen, det som nå heter «utbedret og ferjefri E39», venter det veldig mye tunnelarbeid.

– E39-prosjektene som ligger i NTP omfatter cirka 40 tunneler med en samlet lengde på rundt 300 kilometer. Dette omfatter både nybygging og rehabilitering, sier Neby, som også kommer inn på Statens vegvesens tunnelutbedringsprogram.

– Det gjenstår utbedring av 173 av totalt 224 tunneler, og det skal investeres 11,8 milliarder i tunnelutbedring frem mot 2023, forteller Neby.

Tidenes jernbanesatsing
– Det blir tidenes satsing på jernbane, og det blir mange store prosjekter med mye tunneler, så vi trenger både kompetanse og kapasitet, sier utbyggingsdirektør Helga Nes i Bane Nor. En oversikt over jernbaneprosjekter som er planlagt ferdigstilt innenfor gjeldene NTP-periode viser at Bane Nor har mye på gang.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16, hvor reguleringsplanen nylig ble sendt ut til høring, har utvilsomt den største tunneljobben med både en stor jernbanetunnel og servicetunnel, som begge blir 23 kilometer. I tillegg skal det bygges to veitunneler i fjell på til sammen seks kilometer og ytterligere en tre kilometer lang jernbanetunnel i fjell og løsmasser.

Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker på Vestfoldbanen er ifølge Helga Nes blant InterCity-prosjektene som ligger nærmest investeringsbeslutning. Ved førstnevnte skal det bygges en fjelltunnel på sju kilometer, samt en løsmassetunnel på 900 meter, mens mellom Nykirke og Barkåker skal det bygges to fjelltunneler på til sammen 3,5 kilometer, samt løsmassetunneler på til sammen 1,6 kilometer. Nes trekker også frem fire andre strekninger på Dovrebanen og Østfoldbanen, som ligger inne i NTP, og hvor det kommer flere mindre fjelltunneler.

– Fremover får vi flere parallelle prosjekter og prosjektene blir større. Dette gjør noe med måten vi samhandler med markedet, hvilken kompetanse vi trenger og vi må se på hvilke kontraktsformer vi skal bruke for å gjøre dette på en best mulig måte, kommenterer Nes.

Milliardkontrakter med mye tunnel
Nye Veier har som kjent også store oppgaver på gang, ikke minst utbyggingen av E6 i Trøndelag. Først ut er E6 nord og strekningen Ranheim – Værnes hvor Nye Veier etter planen skal velge entreprenør 4. juli. Dagen etter går Nye Veier ut med konkurransen om strekningen E6 Kvithammar – Åsen.

– Dette er jevnstore kontrakter på knappe fire milliarder kroner eks. mva, og de inneholder totalt 25 kilometer tunnel. I tillegg skal vi rehabilitere 7,5 kilometer med eksiterende tunnel mellom Ranheim og Værnes, opplyser Jørund Gullikstad, utbyggingssjef E6 nord i Nye Veier.

Utbyggingen av E6 strekningen mellom Ulsberg og Melhus sør for Trondheim nærmer seg også start. Nye Veier har valgt å dele den 64 kilometer lange E6-strekningen i fire kontrakter, og hele prosjektet er kostnadsberegnet til 12,7 milliarder kroner.

– Ulsberg-Melhus er ikke like tunneltung som E6 nord, men det skal allikevel bygges 15 kilometer tunnel, noe som betyr at det til sammen skal drives 40 kilometer tunnel ved Nye Veiers E6-prosjekter i Trøndelag, sier Gullikstad.