Illustrasjonsfoto.

Opprop: Vi vil ha grønne jobber og en sirkulær byggenæring

Byggevarer bør kvalitetssikres for å oppfylle tekniske krav, men kan ikke underlegges et omsetningsregelverk laget for nye produkter. Norske myndigheter må utnytte tolkningsrommet som oppstår mellom Byggevaredirektivet og nye krav til miljøvennlig ressursforvaltning i EU, slik at sirkulærøkonomi kan virkeliggjøres i Norge i dag. Vi trenger en politisk vedtatt instruks for tolkning av regelverket rundt ombruk.

Forfattere

Disse står bak oppropet: Anne Sigrid Nordby, Arkitekt PhD (fagansvarlig sirkulære bygg, Asplan Viak), Lasse Kilvær (daglig leder og fagansvarlig partner, arkitektur og design, Resirqel), Marie Indrelid Winsvold (Styreleder i Høine), Tine Hegli, Professor (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo), Michael Anthony Curtis (daglig leder, GreenStock), Sunniva Baarnes (miljørådgiver BREEAM og Bærekraftige Bygg, Rambøll), Nicolai Riise (Architect, Partner & Group CEO , MAD Arkitekter), Per F. Jørgensen (Daglig leder og partner, Vill Energi AS) og Julie Lyslo Skullestad (Spesialrådgiver klimapåvirkning og bærekraft, Aase Teknikk AS)

Norske myndigheters tolkning av regelverket gjør ombruk vanskelig

Bygg og anlegg står for en stor andel av verdens klimagassutslipp, og ikke minst må miljøbelastningene forbundet med utvinning, produksjon og avfallshåndtering av byggevarer reduseres. Sirkulære løsninger pekes på som den kanskje aller viktigste bestanddelen i et grønt skifte for byggenæringen. Det er i dag en overflod av fullt brukbare byggevarer som daglig går i konteineren, men som isteden kan få en lenger levetid i nye bygg. Mulighetene for ombruk blir imidlertid hindret av dagens tolkning og håndheving av regelverket.

Byggevareforordningen (BVF), som regulerer CE-merking, handler om fri flyt og like vilkår i EU. Byggevarer som markedsplasseres i Europa skal CE-merkes, men dette regelverket nevner ikke ombruk, og det gjelder ikke brukte varer i andre sektorer. DiBK krever i dag likevel av brukte byggevarer behandles som nye, eller at det fremskaffes original dokumentasjon. Dette gjør at omsetning av brukte byggevarer i mange tilfeller blir svært vanskelig.

Teknisk forskrift (TEK) regulerer tekniske krav til bygg og byggevarer i Norge, og sikrer sikkerhet og bestandighet. De tekniske kravene kan angå bæreevne, inneklima, energibruk osv. Materialer som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer skal ut av kretsløpet, og ikke ombrukes. Kravene i TEK gjelder på lik linje for brukte og nye byggevarer, og dette er ikke kontroversielt.

Vi vil gjøre vår del og bidra til en sirkulær omstilling, men vi opplever å bli motarbeidet av våre egne myndigheter. Når vi i dag har et regelverk som tolkes i strid med overordnede føringer for ressurshensyn så vel som sunn fornuft, trengs det en endring. Eksempler på paradokser i lovverket er flere; Man kan for eksempel kjøpe et helt bygg og bruke delene fra dette i et nytt, men ikke selge delene som byggevarer. Man kan produsere byggevarer på byggeplass, uten CE merking, men ikke utenfor, osv.

Vi har ingen tid å miste, vi kan ikke vente med omstillingen, og vi trenger grønne jobber i dag. Dette kan gjøres med en enkel instruks.

Våre krav:

  • Fram til et nytt lovverk rundt sirkulær økonomi er på plass i EU, må det gjelde en instruks for tolkning av Byggevareforordningen (BVF) slik at brukte byggevarer i praksis ikke rammes av ordningen.
  • Byggeiere og entreprenører må få trygghet for at omsetningsregelverket og krav om CE-merking for nye produkter ikke vil ramme ombruk.
  • Prosjekterende og utførende må få støtte til å håndtere prosessene rundt brukte byggevarer, med fokus på kvalitetssikring og dokumentasjon for å møte krav i Teknisk forskrift (TEK).
  • Det bør etableres en felles kunnskapsbank/ vitensenter for ombruk som blant annet kan koordinere erfaringer knyttet til kvalitetssikring av ulike brukte byggevarer.