Juristene som kjører de to anskaffelsene i Omsorgsbygg, Ane Torkildsen Nytrøen og Nina Mellem. Foto: Omsorgsbygg

Omsorgsbygg tar i bruk ny anskaffelsesmetode

Omsorgsbygg følger i Nye Veiers fotspor og tar i bruk anskaffelsesmetoden Best Value Procurement på flere barnehager.

Anskaffelsen av Munkerud barnehage og Vollebekk barnehage gjøres ved hjelp av anskaffelsesmetodikken Best Value Procurement (BVP).

Metoden er godt gjennomprøvd i både USA og Nederland, og den er benyttet så vidt i Norge, først og fremst av Nye Veier.

- Dette er en metode vi har veldig tro på. Den vil forenkle kokurransen, sikre innovasjon, den sørger for at vi får ut ekspertisen i markedet. Vi vil gjøre hverandre gode, slik at vi får et bedre resultat. Det er en klassisk vinn-vinn-situasjon, skisserer juristene som kjører de to anskaffelsene i Omsorgsbygg, Nina Mellem og Ane Torkildsen Nytrøen i en melding.

Hva er likt og hva er nytt?

Mye vil være likt som før, som at man fortsatt følger anskaffelsesreglene, kjører åpen anbudskonkurranse, evaluerer på kvalitet og pris, og kjører totalentreprise etter NS8407.

Det som er annerledes er at konkurransegrunnlaget inneholder en makspris, tilbudet skal være på maks seks sider, og byggherren reduserer minstekravene og detaljstyringen til et minimum.
Dialog med markedet
Nylig gjennomførte Omsorgsbygg dialogkonferanse for Munkerud, og i september blir det tilsvarende konferanse for Vollebekk.
- Prinsippene i Best Value Procurement er enkle - tilbudet fra leverandørene skal være på kun seks sider, fordelt på en prestasjonsbegrunnelse som viser leverandørens evne til å nå prosjektmålsetningene, hvilke risiki leverandøren anser er vesentlige for prosjektet, og ikke minst hvilken tilleggsverdi leverandøren kan bidra med i prosjektet. Basert på tilbudet blir det deretter gjennomført et grundig intervjurunde med tilbyderne, hvor en evalueringskomiteavgjør hvilken leverandør som får være med i konkretiseringsfasen hvor leverandørens eget tilbud detaljeres, før kontrakt signeres. Målet er å få inn den rette ekspertisen, sier Mellem og Torkildsen Nytrøen.

Denne metodikken skal bidra til at Omsorgsbygg som byggherre enklere klarer å få den beste leverandøren til det enkelte oppdrag, samtidig som det blir mindre omfattende å innlevere tilbud, noe leverandørene vil være tjent med.