Kristine Nore (Foto: Steinar Bleken)

Oljesmurt eller fornybar TEK?

Skrekkelig mye av energibruken på kloden går med på å bo - selvfølgelig. Like viktig som mat - nesten. Ingen mennesker har noen sinne bodd så godt som oss.

Kristine Nore

PhD, Seniorforsker

Trekonstruksjoner og bygningsfysikk

Treteknisk

Nye energikrav i bygg er på høring fra DiBK, som gjør jobben for Kommunal og moderniseringsdepartementet. Høringsfristen er 18. mai: Hurra!

Energikravene er den viktigste delen i byggeteknisk forskrift (TEK). Parallelt foregår en revisjon av hele TEK, dette forvirrer en forsker. Hvorfor er det viktigste trukket ut av helheten i TEK? Hvorfor kommer det ikke krav til materialbruk? Hvorfor er ikke krav til inneklima satt i sammenheng med energikrav?

Klimaendringene er det norske folks nest største bekymring ifølge TNS Gallup. Eksistensgrunnlaget vårt. Hvis vi bruker opp ressursene nå blir det mindre til de etter oss. Byggenæringen må bidra. I et større perspektiv definerer bygg hvordan vi lever våre live. Hvor vi bor, handler, ungene går på skole, hvordan vi reiser på jobb, om vi tar helga på hytta og så videre. Dette perspektivet har Statsbygg tatt innover seg når de definerer sin oppgave, forbilledlig!

I TEK legges føringer for hva slags bygget miljø vi vil ha. Treteknisk foreslår å gå bort fra dagens praksis som går ut på å betrakte energibruk i driftsfasen. Vi vil at kapittel 14 «Energi» skal dekke hele byggets fotavtrykket og dermed omdøpe det til «Klima». Når en betrakter klimabelastning blir energikravene et viktig underpunkt, men hele ressursbruken må vurderes. Fra materialbruk, transport, energibruk og til rehabilitering og avfallshåndtering.

I en overgangsfase, før hele livsløpet regnes inn, kan det for eksempel settes krav til maks CO 2-utslipp til en bygningsdel eller per m 2 bruksareal. Dette er tall som allerede kan enkelt regnes ut på klimagassregnskap.no. Denne modellen er grunnlaget for en standardisering av klimabelastningsbudsjettering.

Vi er midt i et grønt skifte. Energikrevende industri har hatt det vondt en stund allerede. Det har vært forsket på mye for å redusere energibruk, vi har et godt grunnlag for et skifte. Nå gjelder det å se det totale bildet. Energibruken i byggets levetid tilsvarer for nye bygninger omtrent halvparten av den totale klimabelastningen. Den andre halvparten står produksjon og vedlikehold av materialer for. Det finnes gode, bærekraftige alternativ. Men da må noe industri nedskaleres, mens annen må reises. Vi må bruke materialene riktigere - vi kan det.

På Treteknisk arrangerte vi i forbindelse med høringen av nye energikrav til bygg et seminar. Alle presentasjonene ligger på våre nettsider. Blant innspillene som kom på seminaret var:

* Krav til klimagassregnskap for energi, materialer og tekniske installasjoner
* Riktig bruk av materialer – CO 2, pris, leveranse, transport, avfall
* TEK må bidra til helhetlig og tverrfaglig planlegging
* Åpne for alternative løsninger dersom klimabelastningen totalt sett over livsløpet reduseres
* Fokuser på strenge krav, men større muligheter til omfordeling, nye skreddersydde løsninger i forskjellige områder som temperatursonering, ventilasjon, hygrotermisk masse – men ikke begrenset til maks 150 m 2

Vi må tenke helhetlig og jobbe sammen for virkelig å se helheten. Byggenæringen må bidra til å nå samfunnets klimamål. Er du med? Blir DiBK med på å inkludere klimabelastning i den nye TEK? I så fall går vi Stortingets mål om et karbonnøytralt Norge i møte med hevet hode.