Illustrasjonsfoto.

Nye Veier et steg nærmere utlysning av E39 Mandal - Lyngdal øst

Nye Veier har oversendt sitt endelige forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst til 2. gangs behandling i Lindesnes og Lyngdal kommuner.

– En viktig milepæl i arbeidet med å bygge ny, trafikksikker hovedvei sammenhengende fra Kristiansand til Ålgård, sier utbyggingssjef Vidar Stormark i Nye Veier, i en melding.

Planforslaget lå ute på offentlig ettersyn i perioden 3. mai–14. juni 2019. I denne perioden kom det inn til sammen 50 merknader til planen fra offentlige myndigheter, organisasjoner, lag og foreninger, samt grunneiere, naboer og andre. Både statens vegvesen og Fylkesmannen i Agder reiste innsigelse til planen, skriver Nye Veier.

– Vi har nå gått gjennom innspillene vi har fått. Vurderingen og arbeidet med innsigelsene og merknadene har vært viktig for å kvalitetssikre og forbedre løsningene for E39 gjennom Lindesnes og til Lyngdal, sier prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier

Enighet

Nye Veier har utført ytterligere kartlegginger og justert sitt forslag til områderegulering. På bakgrunn av dette har de statlige myndighetene trukket sine innsigelser.

- Dette viser at det er enighet på et overordnet statlig og fylkeskommunalt nivå for å legge fram saken til politisk behandling. Nye Veier legger fram saken for behandling i kommunestyrene i Lyngdal og Lindesnes, og har som mål at planen kan vedtas i mars 2020. Når planen er vedtatt, vil Nye Veier utlyse anbudskonkurranse for planlegging og bygging. Med denne tidslinjen kan en entreprenør velges i slutten av 2020, informerer Lohne.

Valgt korridor

Høringsinnspillene og ytterligere kartlegginger har forsterket Nye Veier sitt korridorvalg som ble lagt fram til 1. gangs behandling i mai 2019. Utredningen bekrefter at korridorene AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør, gir mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet for den om lag 26 kilometer lange strekningen Mandal – Lyngdal øst, melder Nye Veier.

Drikkevann

Det har gjennom hele planprosessen vært engasjement rundt drikkevann. Nye Veier har arbeidet for en løsning hvor både drikkevannskilden og suppleringsvannet ikke påvirkes. Løsningen oppnås gjennom en omlegging av suppleringsvannsystemet i Mandal. Nye Veiers tiltak medfører at man i fremtiden henter suppleringsvann fra Møglandsvannet. Ny E39 legges utenom Skadbergvann og Møglandsvann, slik at veien verken berører selve vannene eller nedbørsfeltene.

Daværende Mandal kommune ønsket å innlemme Moslandsvannet som en del av tiltaket, slik at dette kan fungere som reserve drikkevannskilde i fremtiden. Ny E39 vil kunne påvirke nedbørsfeltet til Moslandsvannet, og det vil derfor være nødvendig med fysiske tiltak for å unngå avrenning fra ny vei. Detaljer rundt løsninger fastsettes i detaljreguleringsfasen.

Det er likevel igangsatt en detaljert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for å kartlegge risiko og type tiltak som må etableres for at det skal være trygt å etablere ny E39 gjennom nedbørsfeltet til Moslandsvann.

Vilt

Hvordan ny E39 vil påvirke vilttrekk har også vært et tema som har engasjert mange, og gjenspeiler seg også i de innkomne merknadene.

På bakgrunn av merknader og innspill er det satt krav til flere viltkrysninger. Det er også igangsatt et kartleggingsarbeid for å kvalitetsikre kunnskapen om vilttrekk som et grunnlag for å ivareta de viktigste vilttrekkene mellom Mandalselva i øst til Herdal i vest. Et større antall viltkameraer er plassert ut. Viltkameraene gir verdifull informasjon om bruk og lokalisering av vilttrekk. Denne kunnskapen anvendes for å ha best mulig kunnskap om hvor faunapassasjer bør plasseres.

Konklusjon

Høringsinnspillene og ytterligere innhentet dokumentasjon gjør veiselskapet trygg på at dette er riktig valg av ny trasé for fremtidens hovedvei mellom Kristiansand og Stavanger, skriver Nye Veier.

– For de som bor i tilknytning til dagens E39 mellom Mandal og Herdal i Lyngdal, vil flytting av veien ha betydelig positiv effekt. I tillegg løfter vi bort trafikk som i dag går helt inntil drikkevannskilden Tarvannet, sier utbyggingssjef Vidar Stormark.