Nye forskrifter skal gi bedre bygg

- Vi vil de useriøse aktørene til livs, sier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), og foreslår strengere regler for å sikre kvaliteten på bygg og anlegg.

Forslaget til nye forskrifter for byggesaksdelen av den nye plan- og bygningsloven blir sendt ut på høring med høringsfrist 1. oktober. Byggesaksdelen av loven skal tre i kraft fra 1. januar 2010.

- Målet er bedre kvalitet slik at folk kan være trygge når de kjøper eller bygger bolig. I dag fører byggefeil til altfor store ekstrakostnader både for den enkelte og for samfunnet, sier Kleppa til NTB.

Strengere sanksjoner
For dem som ikke følger reglene foreslås det strengere sanksjonsmuligheter enn i dag. Kommunene kan pålegge overtredelsesgebyr på inntil 400.000 kroner.
Ifølge høringsbrevet fra Kommunal- og regionaldepartementet må gebyrene være høye nok til å være avskrekkende, men ikke uforholdsmessig høye ved mindre ulovlige forhold.

Satsene skal i utgangspunktet ikke kunne overstige 200.000 kroner for hvert regelbrudd. Satsene skal halveres for privatpersoner.

Det blir også slutt på egenkontrollen. Uavhengige foretak skal kontrollere både prosjekteringen og utførelsen av byggingen.

- I forskriftene foreslås det at oppmerksomheten skal rettes mot områder der det ofte er mye feil. Dette gjelder særlig våtrom og bærekonstruksjoner, sier Kleppa.

Ferdigattest
Hun sier at forbrukernes rettigheter skal styrkes ved hjelp av en ferdigattest.
- Alle som kjøper eller bygger bolig, skal få seg forelagt en attest som dokumenterer hva bygget består av, og at det man betaler for er i samsvar med regler og forskrifter, sier Kleppa.

I de nye forskriftene stilles det strengere krav til tilgang til nye bygg og anlegg. De nye kravene vil blant annet gjelde for parker, opparbeidede badeplasser, parkeringsplasser, torg og felles uteareal for boliger.

For å bedre brannsikkerheten foreslås det krav til slokkeanlegg for flerbolighus der det er krav til heis, og i bygg med høyrisiko som sykehus, bolig med døgnpleie og overnattingssteder.